XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.09.2018

  1. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na Archi­die­ce­zjal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie. Pamię­taj­my w modli­twie o tych, któ­rzy przy­go­to­wu­ją się do kapłaństwa.

  2. Już teraz zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny we wspo­mnie­nie Św. Fran­cisz­ka z Asy­żu 4 paź­dzier­ni­ka. Uro­czy­sta Msza Św. o godz. 18.30 po niej oko­ło 19.30 kon­cert Zespo­łu Deus Meus zor­ga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy z Dziel­ni­cą Wło­chy m. st. Warszawy.

  3. Przyj­mu­je­my zapi­sy kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia z naszej para­fii: z klas 8. szkół pod­sta­wo­wych oraz 3. Gim­na­zjum, a tak­że oso­by star­sze, któ­re do tej pory jesz­cze nie przy­ję­ły tego sakra­men­tu. Zapi­sy u ks. Mar­ci­na. Pierw­sze spo­tka­nie w przy­szłą nie­dzie­lę o 18.00 w kościele.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szą nie­dzie­lę — 23 wrze­śnia 2018 na Mszę św. o 17:00. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.

  5. Są jesz­cze wol­ne inten­cje na msze św. wieczorne.

  6. We Wto­rek, 18 wrze­śnia Świę­to Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na dzie­ci i mło­dzie­ży oraz patro­na Polski.

  7. W ostat­nim cza­sie zmar­li nasi para­fia­nie: Lech Andrzej Zapa­ła l. 64, Zofia Elż­bie­ta Staj­kow­ska l. 88, Andrzej Kapu­ściń­ski l. 81, Grze­gorz Zyg­munt Dok­tor­ski l. 73, Miro­sław Ste­fa­nic­ki l. 70.