XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.09.2023

  1. Już dzi­siaj zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w śro­dę 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. o g. 6:30, 8:00, 17:30 i 19:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 16:30 odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przed kościo­łem. O g. 16:50 Róża­niec. O g. 18:00 nabo­żeń­stwo do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. O g. 19:00 zapra­sza­my na mszę św. kon­ce­le­bro­wa­ną z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie ks. Rober­to Rinal­do – pro­boszcz par. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w War­sza­wie. Nie będzie mszy św. o g. 18:30.

  2. Odpust Para­fial­ny poprze­dzi 1 paź­dzier­ni­ka Nie­dzie­la św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. W tym dniu będzie moż­na zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościo­łem. Po mszy św. o g. 11:30 zapra­sza­my na pik­nik odpu­sto­wy, w cza­sie któ­re­go wystą­pi z kon­cer­tem scho­la dzie­cię­ca „Zia­ren­ka”, będą sto­iska z cia­sta­mi oraz wie­le atrak­cji dla dzie­ci. O g. 19:00 msza św. pod prze­wod­nic­twem J. E. Bisku­pa Tade­usza Piku­sa, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej para­fii. W cza­sie pik­ni­ku zbie­rać będzie­my wszel­kie mate­ria­ły archi­wal­ne zwią­za­ne z drew­nia­nym kościół­kiem, któ­ry dał począ­tek ist­nie­nia naszej para­fii. Pro­si­my o przy­no­sze­nie takich mate­ria­łów jak zdję­cia, wycin­ki pra­so­we i wła­sne wspo­mnie­nia róż­nych wyda­rzeń spi­sa­ne naj­le­piej w for­ma­cie A4. Mate­ria­ły będzie­my kopio­wać na miej­scu, tak aby moż­na je było zabrać do domu. W cza­sie pik­ni­ku odbę­dą się też impro­wi­zo­wa­ne warsz­ta­ty teatral­ne, chęt­nych do udzia­łu pro­si­my o zgła­sza­nie się do zakrystii.

  3. Pró­by litur­gicz­ne dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia odbę­dą się w piąt­ki 22 i 29 wrze­śnia o g. 19:15.

  4. Spo­tka­nie Rady Kate­che­tycz­nej w ponie­dzia­łek 18 wrze­śnia o g. 19:30.

  5. W pią­tek 22 wrze­śnia Uro­czy­stość Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Kościo­ła Para­fial­ne­go. 36 lat temu Kar­dy­nał Józef Glemp doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni dedy­ku­jąc ją Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za to miej­sce, gdzie może­my spra­wo­wać litur­gię, dzię­ku­je­my za wszyst­kich, któ­rzy swo­ją pra­cą i modli­twą przy­czy­ni­li się do jej powsta­nia: za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go – pro­bosz­cza i budow­ni­cze­go kościo­ła, za wszyst­kich, któ­rzy uczest­ni­czy­li w tru­dzie wzno­sze­nia tej świą­ty­ni. Msza świę­ta w inten­cji wszyst­kich fun­da­to­rów i ofia­ro­daw­ców nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go zosta­nie odpra­wio­na o g. 17:30.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w sobo­tę 23 wrze­śnia, w dniu wspo­mnie­nia świę­te­go o. Pio na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp Tade­usz Bora­ciń­ski l. 88, Paweł Izy­dor Pucha l. 83