XXV NIEDZIELA ZWYKŁA  —  18.09.2016  —  OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Wyłączone
  1. Wczo­raj przy­pa­da­ło litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Rober­ta Bel­lar­mi­na, któ­ry jest patro­nem nasze­go księ­dza Rober­to Rinal­do. Z tej oka­zji skła­da­my księ­dzu Rober­to bar­dzo ser­decz­ne życze­nia imie­ni­no­we: niech Duch Świę­ty umac­nia Księ­dza w rado­ści i gor­li­wo­ści dusz­pa­ster­skiej, życzy­my wszel­kich potrzeb­nych łask i obie­cu­je­my modlitwę.
  2. Dzi­siej­sza taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchow­ne. Jed­no­cze­śnie na proś­bę Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i wło­ską Cari­tas we wszyst­kich kościo­łach w Pol­sce, a wiec tak­że w u nas odby­wa się dzi­siaj przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na rzecz ofiar trzę­sie­nia zie­mi, któ­re mia­ło miej­sce we Wło­szech 25.08. Niech to będzie znak naszej miło­ści i soli­dar­no­ści z ofia­ra­mi, któ­re nie­rzad­ko stra­ci­ły domy i cały swój doby­tek w wyni­ku tego kataklizmu.
  3. Pierw­sze spo­tka­nie scho­li mło­dzie­żo­wej „Lau­da­to si” pod kie­run­kiem ks. Rober­to odbę­dzie się we wto­rek 20.09. o g. 20:00 w pod­zie­miach domu para­fial­ne­go. Zapra­sza­my szcze­gól­nie mło­dzież i wszyst­kich gra­ją­cych na instru­men­tach muzycznych.
  4. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca wrze­śnia przyj­mu­je­my zgło­sze­nia nowych kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia – zapra­sza­my uczniów III klas gim­na­zjal­nych i I klas szkół śred­nich oraz oso­by star­sze, któ­re jesz­cze nie przy­ję­ły tego sakra­men­tu. Zapi­sy u ks. Marcina.
  5. Spo­tka­nie dla osób zaan­ga­żo­wa­nych w przy­go­to­wa­nie pik­ni­ku odpu­sto­we­go w przy­szłą nie­dzie­lę po mszy św. o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że w dniu wspo­mnie­nia św. Fran­cisz­ka – 4 paź­dzier­ni­ka — pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wa­nie pik­ni­ku odpu­sto­we­go. W nasze świę­to patro­nal­ne pra­gnie­my nie tyl­ko spra­wo­wać uro­czy­stą litur­gię, ale tak­że po niej spo­tkać się ze sobą, posłu­chać muzy­ki, zjeść posi­łek. Jed­nym z ele­men­tów wspól­nej zaba­wy będzie lote­ria. Jej celem będzie wspar­cie para­fial­ne­go fun­du­szu remon­to­we­go. Zapra­sza­my do współ­pra­cy oso­by pry­wat­ne i fir­my mogą­ce poda­ro­wać fan­ty na lote­rię, moż­na je zgła­szać u ks. Mar­ci­na i przy­no­sić do zakry­stii mini­stranc­kiej. Wszyst­kich ser­decz­nie zapra­sza­my do współpracy.
  6. W naj­bliż­szy pią­tek wspo­mnie­nie litur­gicz­ne św. o. Pio z Pie­trel­ci­ny. Gru­pa św. Ojca Pio naszej para­fii zapra­sza, na róża­niec i Msze św. o g. 17:30, a po niej na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka na inten­cje, w któ­rych za wsta­wien­nic­twem św. o. Pio gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.
  7. W dniu 24 wrze­śnia, tj. w naj­bliż­szą sobo­tę, Legion Maryi orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Dro­hi­czy­na i Zuze­li — miej­sca uro­dze­nia Słu­gi Boże­go Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go. W pro­gra­mie piel­grzym­ki znaj­dzie  się rów­nież krót­ki pobyt w  Pniew­ni­ku i modli­twa przy gro­bie zmar­łe­go w sierp­niu ks. Ste­fa­na Rogu­skie­go, rezy­den­ta naszej para­fii. Infor­ma­cje i zapi­sy w kio­sku para­fial­nym lub pod nume­rem tele­fo­nu poda­nym na tabli­cy Legio­nu Maryi.
  8. Infor­mu­je­my, że kiosk para­fial­ny został prze­nie­sio­ny do budyn­ku kościo­ła — do pomiesz­cze­nia po daw­nej kan­ce­la­rii. Zapra­sza­my do odwie­dza­nia kio­sku w nowym miej­scu i korzy­sta­nia z jego ofer­ty sprze­da­ży pra­sy kato­lic­kiej, ksią­żek i dewocjonaliów.

 

  1. Pamię­taj­my, że Patro­nem dnia dzi­siej­sze­go jest św. Sta­ni­sław Kost­ka, za jego wsta­wien­nic­twem pole­ca­my Bogu mło­dzież i dzie­ci naszej para­fii. W naj­bliż­szym tygo­dniu: w śro­dę – świę­to św. Mate­usza, Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty, w pią­tek – wspo­mnie­nie św. o. Pio
  2. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Juliusz Michał Ślu­sar­czyk, l. 83, Jani­na Hele­na Zawart­ko, l. 67, Marian­na Kró­lak, l. 85