XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.09.2022

Wyłączone
  1. Już dzi­siaj zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu we wto­rek 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 17:00 Róża­niec, o g. 17:30 msza św. z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, o g. 19:00 msza św. pod prze­wod­nic­twem J. E. Bisku­pa Pio­tra Jarec­kie­go, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej parafii.

  2. Odpust Para­fial­ny poprze­dzi Nie­dzie­la św. Fran­cisz­ka z Asy­żu 2 paź­dzier­ni­ka. W tym dniu będzie moż­na zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościo­łem. O g. 16:00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przed kościo­łem, wie­czo­rem o g. 20:00 zapra­sza­my na kon­cert a cap­pel­la Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”.

  3. W czwar­tek 22 wrze­śnia Uro­czy­stość Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Kościo­ła Para­fial­ne­go. 35 lat temu Kar­dy­nał Józef Glemp doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni dedy­ku­jąc ją Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za to miej­sce, gdzie może­my spra­wo­wać litur­gię, dzię­ku­je­my za wszyst­kich, któ­rzy swo­ją pra­cą i modli­twą przy­czy­ni­li się do jej powsta­nia: za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go – pro­bosz­cza i budow­ni­cze­go kościo­ła, za wszyst­kich, któ­rzy uczest­ni­czy­li w tru­dzie wzno­sze­nia tej świą­ty­ni. Msza świę­ta w inten­cji wszyst­kich fun­da­to­rów i ofia­ro­daw­ców nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go zosta­nie odpra­wio­na w czwar­tek o g. 17:30.

  4. W sobo­tę 24 wrze­śnia wzna­wia­my po prze­rwie waka­cyj­nej pro­jekt “OTWARTA SZAFA”. Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści zaopa­trze­nia się bez­płat­nie w odzież dobrej jako­ści. Nasza SZAFA będzie otwar­ta w każ­dą ostat­nią sobo­tę mie­sią­ca w godz. od 11.00 do 13.00 na tere­nie zie­lo­nym przy koście­le, a w przy­pad­ku złej pogo­dy w dol­nym koście­le (wej­ście od ul. Hyn­ka). Tego dnia będzie­my rów­nież przyj­mo­wać uży­wa­ną odzież. Zachę­ca­my wszyst­kich do odwie­dze­nia naszej para­fial­nej “OTWARTEJ SZAFY”.

  5. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w pią­tek 23 wrze­śnia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  6. Dzi­siaj wyjąt­ko­wo w III nie­dzie­lę mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. (Tydzień temu wspie­ra­li­śmy Semi­na­rium War­szaw­skie). Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy poprzed­nio, Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej roz­po­czął pro­ce­du­rę roz­pa­try­wa­nia nasze­go wnio­sku na dofi­nan­so­wa­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji nasze­go kościo­ła. Nie­ste­ty, mimo dużych pod­wy­żek cen mate­ria­łów budow­la­nych i robo­ci­zny w sto­sun­ku do roku 2019, kie­dy wnio­sek był skła­da­ny, z uzy­ska­nych w Fun­du­szu infor­ma­cji wyni­ka, że nie ma moż­li­wo­ści rewa­lo­ry­za­cji prze­wi­dzia­nej 3 lata temu we wnio­sku kwo­ty dota­cji. Ozna­cza to dla nas, że w przy­pad­ku przy­zna­nia dota­cji będzie­my musie­li zre­ali­zo­wać cały zakres ter­mo­mo­der­ni­za­cji w ramach tam­tej kwo­ty, a bra­ku­ją­ce środ­ki uzu­peł­nić z pie­nię­dzy para­fial­nych, któ­rych de fac­to para­fia obec­nie nie posia­da. Prze­pro­wa­dza­my obli­cze­nia doty­czą­ce uak­tu­al­nie­nia kosz­tów pro­jek­tu, ile będzie­my musie­li doło­żyć i czy będzie nas na to stać. Pro­si­my o modli­tew­ne wspar­cie w cza­sie podej­mo­wa­nia tych trud­nych decy­zji. Infor­mu­je­my też, że nadal nie zosta­ły jesz­cze do koń­ca przez para­fię roz­li­czo­ne pra­ce prze­pro­wa­dzo­ne w ramach remon­tu gene­ral­ne­go pomiesz­czeń kan­ce­la­rii para­fial­nej. Będzie­my wdzięcz­ni za wszel­kie wspar­cie materialne.