XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.09.2021

  1. Mło­dzież, któ­ra w ubie­głym roku roz­po­czę­ła przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie w ponie­dzia­łek 20 wrze­śnia o g. 18:30 w koście­le.

  2. Już dzi­siaj zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w ponie­dzia­łek 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 16:30 tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przed kościo­łem, o g. 17:00 Róża­niec, o g. 17:30 msza św. z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, o g. 19:00 msza św. pod prze­wod­nic­twem J. E. Bisku­pa Pio­tra Jarec­kie­go, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej parafii.

  3. Odpust Para­fial­ny poprze­dzi Nie­dzie­la św. Fran­cisz­ka z Asy­żu 3 paź­dzier­ni­ka. Chcie­li­by­śmy w tym dniu po litur­gii o g. 11:30 zatrzy­mać się na chwi­lę, aby przed kościo­łem wspól­nie świę­to­wać wspo­mnie­nie nasze­go Patro­na. Szcze­gó­ło­wy pro­gram zosta­nie poda­ny za tydzień. Oso­by, któ­re chcia­ły­by włą­czyć się w przy­go­to­wa­nie zbli­ża­ją­ce­go się odpu­stu para­fial­ne­go św. Fran­cisz­ka z Asy­żu pro­si­my o kon­takt w zakry­stii. W tym dniu będzie moż­na zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościołem.

  4. W śro­dę 22 wrze­śnia Uro­czy­stość Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Kościo­ła Para­fial­ne­go. 34 lata temu Kar­dy­nał Józef Glemp doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni dedy­ku­jąc ją Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za to miej­sce, gdzie może­my spra­wo­wać litur­gię, dzię­ku­je­my za wszyst­kich, któ­rzy swo­ją pra­cą i modli­twą przy­czy­ni­li się do jej powsta­nia: za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go – pro­bosz­cza i budow­ni­cze­go kościo­ła, za wszyst­kich, któ­rzy uczest­ni­czy­li w tru­dzie wzno­sze­nia tej świą­ty­ni. Msza świę­ta w inten­cji wszyst­kich fun­da­to­rów i ofia­ro­daw­ców nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go zosta­nie odpra­wio­na w śro­dę o g. 17:30.

  5. W sobo­tę 25 wrze­śnia wzna­wia­my po prze­rwie waka­cyj­nej pro­jekt “OTWARTA SZAFA”. Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści zaopa­trze­nia się bez­płat­nie w odzież dobrej jako­ści. Nasza SZAFA będzie otwar­ta w każ­dą ostat­nią sobo­tę mie­sią­ca w godz. od 11.00 do 14.00 na tere­nie zie­lo­nym przy koście­le, a w przy­pad­ku złej pogo­dy w dol­nym koście­le (wej­ście od ul. Hyn­ka). Tego dnia będzie­my rów­nież przyj­mo­wać uży­wa­ną odzież. Zachę­ca­my wszyst­kich do odwie­dze­nia naszej para­fial­nej “OTWARTEJ SZAFY”.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w czwar­tek 23 wrze­śnia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  7. Msza św. w Rocz­ni­cę I Komu­nii św. dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 87 zosta­ła prze­ło­żo­na na sobo­tę 25 wrze­śnia na g. 10:00. Spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go w następ­ną nie­dzie­lę po mszy św. o g. 11:30.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Bar­ba­ra Maria Paluch l. 95; Jani­na Wnu­czak l. 88; Roman Szcze­pań­ski l. 88; Fran­cisz­ka Ryl­ska l. 84