XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.09.2023

  1. Za tydzień 1 paź­dzier­ni­ka Nie­dzie­la św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, Patro­na naszej para­fii, połą­czo­na z pik­ni­kiem odpu­sto­wym. Chce­my w tym dniu w odpo­wie­dzi na wezwa­nie papie­ża Fran­cisz­ka o „czas dla stwo­rze­nia” odna­wiać nasze rela­cje z całym stwo­rze­niem, uczyć się wspól­ne­go świę­to­wa­nia, dzia­ła­nia i jed­no­cze­nia w modli­twie. Pik­nik roz­pocz­nie się sym­bo­licz­nym dzie­le­niem 7‑metrowym chle­bem po mszy św. o g. 11:30, następ­nie wystą­pi z kon­cer­tem scho­la dzie­cię­ca „Zia­ren­ka”, będzie kawia­ren­ka i sto­iska z cia­sta­mi oraz gry i kon­kur­sy eko­lo­gicz­ne dla dzie­ci. Od g. 10:00 do 15:00 moż­na będzie zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościo­łem. Pierw­sze w paź­dzier­ni­ku Nabo­żeń­stwo Różań­co­we o g. 18:00. O g. 19:00 msza św. pod prze­wod­nic­twem J. E. Bisku­pa Tade­usza Piku­sa, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej para­fii. W cza­sie pik­ni­ku zbie­rać będzie­my wszel­kie mate­ria­ły archi­wal­ne zwią­za­ne z drew­nia­nym kościół­kiem, któ­ry dał począ­tek ist­nie­nia naszej para­fii. Pro­si­my o przy­no­sze­nie takich mate­ria­łów jak zdję­cia, wycin­ki pra­so­we i wła­sne wspo­mnie­nia róż­nych wyda­rzeń spi­sa­ne naj­le­piej w for­ma­cie A4. Mate­ria­ły będzie­my kopio­wać na miej­scu, tak aby moż­na je było zabrać do domu.

  2. W dniu wspo­mnie­nia św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w śro­dę 4 paź­dzier­ni­ka msze św. o g. 6:30, 8:00, 17:30 i 19:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 16:30 tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przed kościo­łem. Róża­niec po mszy św. o g. 17:30, z tej racji nie będzie Nabo­żeń­stwa do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. O g. 19:00 zapra­sza­my na mszę św. kon­ce­le­bro­wa­ną z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie ks. Rober­to Rinal­do – pro­boszcz par. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w War­sza­wie. Nie będzie Różań­ca dla dzie­ci o g. 17:15 oraz mszy św. o g. 18:30.

  3. Ostat­nia pró­ba litur­gicz­na dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia w pią­tek 29 wrze­śnia o g. 19:15.

  4. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my na Nabo­żeń­stwa Różań­co­we z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu codzien­nie o g. 18:00. Róża­niec dla dzie­ci w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 17:15, w piąt­ki zapra­sza­my dzie­ci na wspól­ny Róża­niec w koście­le o g. 18:00.

  5. W pią­tek 29 wrze­śnia przy­pa­da Świę­to Archa­nio­łów Micha­ła Rafa­ła i Gabrie­la. W tym dniu swo­je imie­ni­ny obcho­dzą bisku­pi pomoc­nicz­ny naszej archi­die­ce­zji: bp Rafał Mar­kow­ski i bp Michał Jano­cha oraz nasz wika­riusz ks. Michał Kale­ta, a tak­że p. Michał – orga­ni­sta i p. Michał – zakry­stia­nin. Na Mszę św. w inten­cji ks. Micha­ła zapra­sza­my w pią­tek o g. 17:30. Wszyst­kich Sole­ni­zan­tów pole­ca­my modli­twie Parafian.

  6. W sobo­tę 30 wrze­śnia Para­fial­ny Oddział Cari­tas zapra­sza na akcję „otwar­ta sza­fa”, któ­ra jak zwy­kle ma miej­sce w ostat­nią sobo­tę mie­sią­ca: moż­na będzie za dar­mo zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na też takie ubra­nia przy­nieść. „Otwar­ta sza­fa” będzie czyn­na od g. 11:00 do 13:00 przy wej­ściu do dol­ne­go kościo­ła od ul. Hynka.

  7. Na spo­tka­niu Rady Kate­che­tycz­nej usta­lo­ne zosta­ły przy­szło­rocz­ne ter­mi­ny I Komu­nii św. dla dzie­ci: 11 maja o g. 10:00 dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 88 i szkół spo­łecz­nych oraz 18 maja o g. 10:00 dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 87 i 227.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp Bar­ba­ra Błasz­czak l. 85, Jadwi­ga Hele­na Rudziń­ska l. 88.