13.09.2015 — XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Wyłączone
 1. Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na Semi­na­rium Duchowne.
 2. O g. 17:30 zapra­sza­my na Nie­szpo­ry w Kapli­cy Patronów.
 3. We wto­rek 15.09. o g. 6:30 msza świę­ta w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Po mszy modli­twa wypo­min­ko­wa. W śro­dę 16.09. cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu jako dzięk­czy­nie­nie za kano­ni­za­cję Jana Paw­ła II. W pią­tek 18.09. wyjąt­ko­wo msza św. ślub­na o g. 17:00 zamiast 17:30.
 4. Jeste­śmy świad­ka­mi nowych wyzwań jakie sta­wia przed nami papież Fran­ci­szek odno­śnie pomo­cy oso­bom ubo­gim, bez­dom­nym czy uchodź­com. Nasza para­fia ma w tej dzie­dzi­nie wie­lo­let­nie tra­dy­cje. Oka­zją do zapo­zna­nia się z tą dzia­łal­no­ścią będzie jubi­le­usz s. Joachi­my Skał­ki – Cór­ki Bożej Miło­ści, któ­ra od 30 lat poma­ga ubo­gim naszej para­fii w ramach Cari­tas para­fial­nej. Zapra­sza­my wszyst­kich na mszę św. dzięk­czyn­ną w jej inten­cji w nie­dzie­lę 27 wrze­śnia o g. 8:30. Mszy św. będzie prze­wod­ni­czył Dyrek­tor Cari­tas Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej – ks. pra­łat Zbi­gniew Zembrzuski.
 5. Pod­ję­te też zosta­ły roz­mo­wy z ks. Dzie­ka­nem i pro­bosz­cza­mi deka­na­tu ochoc­kie­go, aby wypra­co­wać nową for­mę pomo­cy oso­bom korzy­sta­ją­cym z tzw. Kuch­ni Deka­nal­nej, któ­ra nie może wzno­wić swo­jej dzia­łal­no­ści po waka­cjach ze wzglę­du na fatal­ny stan tech­nicz­ny i sani­tar­ny oraz brak moż­li­wo­ści speł­nie­nia w dotych­cza­so­wym miej­scu prze­pi­sów zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem takiej dzia­łal­no­ści. Ufa­my, że uda nam się zna­leźć roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce zor­ga­ni­zo­wać ją w nowy spo­sób. Zapra­sza­my do wzmoc­nie­nia naszej gru­py Cari­tas para­fial­nej i włą­cza­nia się w jej pracę.
 6. Zapra­sza­my mał­żeń­stwa chęt­ne do zapo­zna­nia się z ducho­wo­ścią Domo­we­go Kościo­ła – kon­takt z ks. Grze­go­rzem po mszy świętej
 7. Wszyst­kich chłop­ców zain­te­re­so­wa­nych służ­bą przy ołta­rzu pro­si­my o zgła­sza­nie się po mszy św. do zakry­stii ministranckiej.
 8. Wolon­ta­riu­szy zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w 2016 r. oraz chęt­nych do włą­cze­nia się w przy­go­to­wa­nia zapra­sza­my na spo­tka­nie w naj­bliż­szy czwar­tek 17.09. po mszy św. o g. 18:00 w Cen­trum Jana Paw­ła II.
 9. Mło­dzież przy­go­to­wu­ją­cą się do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my na spo­tka­nie we wto­rek 15.09. o g. 19:00 w cen­trum Jana Paw­ła II. Ter­min nowe­go kur­su zosta­nie ogło­szo­ny w październiku.
 10. W kalen­da­rium litur­gicz­nym: w ponie­dzia­łek Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go, we wto­rek Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Bole­snej; w śro­dę wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Kor­ne­liu­sza – papie­ża i Cypria­na – bisku­pa, w czwar­tek wspo­mnie­nie św. Zyg­mun­ta Szczę­sne­go Feliń­skie­go — bisku­pa, w pią­tek świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kostki.
 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: + Ryszard Maran­da l.73