Konkurs dla dzieci

Wyłączone

Para­fia Świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu, z oka­zji odpu­stu para­fial­ne­go, orga­ni­zu­je kon­kurs pla­stycz­ny, któ­re­go celem jest zain­te­re­so­wa­nie uczniów oso­bą i życiem jej patrona.

 

 1. Kon­kurs jest adre­so­wa­ny do uczniów szkół pod­sta­wo­wych klas I‑III i IV-VI.
 2. Uczest­ni­cy kon­kur­su wyko­nu­ją ilu­stra­cję. Każ­dy uczest­nik może zgło­sić jed­ną, samo­dziel­nie wyko­na­ną pracę.
 3. Uczest­ni­cy kon­kur­su przy­go­to­wu­ją pra­cę pla­stycz­ną w for­ma­cie A4 przy wyko­rzy­sta­niu dowol­nej techniki.
 4. Każ­da pra­ca powin­na być pod­pi­sa­na: imię i nazwi­sko auto­ra, kla­sa, szkoła.
 5. Kry­te­ria oceny: 
  • zgod­ność z tematem
  • este­ty­ka pracy
  • kre­atyw­ność
 6. Ter­min skła­da­nia prac kon­kur­so­wych do dnia 25 wrze­śnia 2015 r. u nauczy­cie­li reli­gii w szkole
 7. Kon­kurs odby­wa się w dwóch eta­pach szkol­nym i międzyszkolnym
 8. Sześć naj­lep­szych prac z każ­dej szko­ły prze­cho­dzi do eta­pu międzyszkolnego
 9. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su, na eta­pie mię­dzysz­kol­nym odbę­dzie się dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2015 r. o godz. 11:00, przy pomni­ku Świę­te­go Jana Paw­ła II na tere­nie para­fii Świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu, przy ul. Hyn­ka 4a. Wrę­cze­nie dyplo­mów i nagród poprze­dzi bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domowych.

Ser­decz­nie zapraszamy!!!