XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.10.2022

  1. Od ponie­dział­ku 17 paź­dzier­ni­ka roz­pocz­nie się cykl kate­chez dla doro­słych, któ­re będą odby­wać się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w dol­nym koście­le.

  2. Dzi­siaj świę­tu­je­my XXII Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją ofia­ry na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki św. Jana Paw­ła II do Ojczy­zny w 1999 roku. Sty­pen­dia wypła­ca­ne przez fun­da­cję tysiąc­om uczniów i stu­den­tów z całej Pol­ski pozwa­la­ją im roz­wi­jać swo­je talen­ty. W sobo­tę 22 paź­dzier­ni­ka wspo­mnie­nie litur­gicz­ne św. Jana Paw­ła II.

  3. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my od ponie­dział­ku 10 paź­dzier­ni­ka w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmar­łych. Pamię­taj­my o upo­rząd­ko­wa­niu gro­bów na cmen­ta­rzach, rów­nież tych, w któ­rych jesz­cze nikt nie został pocho­wa­ny — bywa, że przez lata ule­gły uszko­dze­niu i ich stan wyma­ga interwencji.

  4. Roz­po­czy­na­my nowy kurs przy­go­to­wu­ją­cy do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia. Zapra­sza­my mło­dzież klas ósmych oraz oso­by star­sze, któ­re jesz­cze nie przy­ję­ły tego sakra­men­tu. Msza św. i spo­tka­nie dla mło­dzie­ży wraz z rodzi­ca­mi dzi­siaj wie­czo­rem o g. 19:00.

  5. W śro­dę 19 paź­dzier­ni­ka wspo­mnie­nie litur­gicz­ne bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki. O g. 18:00 w Para­fii św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki na Żoli­bo­rzu msza św. w 38. rocz­ni­cę śmier­ci ks. Jerze­go z proś­bą o rychłą kanonizację.

  6. Za tydzień 23 paź­dzier­ni­ka Nie­dzie­la Misyj­na. W naszej para­fii będzie­my gościć Ojców Misjo­na­rzy Obla­tów Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­rzy roz­pro­wa­dzać będą kalen­da­rze misyj­ne, jako cegieł­ki wspar­cia dla dzia­łal­no­ści misyj­nej swo­je­go zako­nu. Rów­nież w nie­dzie­lę Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza na Mszę św. o godz. 17:00. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  7. Od ponie­dział­ku 17 paź­dzier­ni­ka przyj­mu­je­my inten­cje na msze świę­te w roku 2023.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Zofia Piwo­war l. 88, Tere­sa Olej­ni­czak l.89, Bar­ba­ra Cecy­lia Dąba­ła l. 90, Józef Wojas l. 90