XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.10.2022

Wyłączone
  1. Dzi­siaj świę­tu­je­my Nie­dzie­lę Misyj­ną. Taca prze­zna­czo­na jest na misje. W naszej para­fii gości­my Ojców Misjo­na­rzy Obla­tów Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­rzy po każ­dej mszy świę­tej roz­pro­wa­dzać będą kalen­da­rze misyj­ne, jako cegieł­ki wspar­cia dla dzia­łal­no­ści misyj­nej swo­je­go zakonu.

  2. W ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w dol­nym koście­le odby­wa się cykl kate­chez dla mło­dzie­ży i doro­słych. Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tej oka­zji do słu­cha­nia Sło­wa Bożego.

  3. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my od ponie­dział­ku 10 paź­dzier­ni­ka w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmar­łych. Pamię­taj­my o upo­rząd­ko­wa­niu gro­bów na cmen­ta­rzach, rów­nież tych, w któ­rych jesz­cze nikt nie został pocho­wa­ny — bywa, że przez lata ule­gły uszko­dze­niu i ich stan wyma­ga interwencji.

  4. Ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci i rodzi­ców na Bal Wszyst­kich Świę­tych 31 paź­dzier­ni­ka o 17:30 w Dol­nym Koście­le. Dzie­ci prze­bie­ra­ją się za wybra­ne­go Świę­te­go, naj­lep­sze prze­bra­nia będą nagra­dza­ne. Prze­wi­dzia­na modli­twa, zaba­wy, kon­kur­sy z nagro­da­mi i poczę­stu­nek. Bile­ty do naby­cia w zakry­stii lub u ks. Pawła.

  5. Orga­ni­zu­je­my nabór do scho­li mło­dzie­zo­wej. Zapra­sza­my oso­by śpie­wa­ją­ce i gra­ją­ce na instru­men­tach. Zgło­sze­nia u ks. Paw­ła lub w zakrystii.

  6. W ostat­nią sobo­tę mie­sią­ca 29 paź­dzier­ni­ka Cari­tas naszej para­fii orga­ni­zu­je kolej­ną edy­cję “OTWAREJ SZAFY”. Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści zaopa­trze­nia się bez­płat­nie w odzież dobrej jako­ści. Nasza SZAFA będzie otwar­ta w godz. od 11.00 do 13.00 na tere­nie zie­lo­nym przy koście­le, a w przy­pad­ku złej pogo­dy w dol­nym koście­le (wej­ście od ul. Hyn­ka). Tego dnia będzie­my rów­nież przyj­mo­wać uży­wa­ną odzież.

  7. Przy­po­mi­na­my, że przyj­mu­je­my już inten­cje na msze świę­te na rok 2023.

  8. Wraz z Fun­da­cją Cyry­la i Meto­de­go zapra­sza­my na warsz­ta­ty dla ojców tato.net pod hasłem: „Bli­żej – peł­na łącz­ność”, czy­li na cie­ka­we, nowa­tor­sko zapla­no­wa­ne wyda­rze­nie dla męż­czyzn, któ­rzy chcą wzmoc­nić swo­je ojcow­skie umie­jęt­no­ści. Warsz­ta­ty odbę­dą się w naszej para­fii w sobo­tę 19 listo­pa­da w godzi­nach 10:00 – 18:00. Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we u ks. Sła­wo­mi­ra. Zapi­sy przez stro­nę: tato.net

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Zofia Piwo­war l. 88, Tere­sa Olej­ni­czak l.89, Bar­ba­ra Cecy­lia Dąba­ła l. 90, Józef Wojas l. 90