XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.10.2022

  1. Tra­dy­cyj­nie w II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za skła­da­ne ofia­ry. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy, w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej trwa pro­ce­du­ra roz­pa­try­wa­nia nasze­go wnio­sku na dofi­nan­so­wa­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła. Z uzy­ska­nych w Fun­du­szu infor­ma­cji wyni­ka, że nie ma moż­li­wo­ści rewa­lo­ry­za­cji prze­wi­dzia­nej 3 lata temu we wnio­sku kwo­ty dota­cji, mimo wzro­stu cen. Ozna­cza to dla nas, że w przy­pad­ku przy­zna­nia dota­cji będzie­my musie­li zre­ali­zo­wać cały zakres ter­mo­mo­der­ni­za­cji w ramach tam­tej kwo­ty, a bra­ku­ją­ce środ­ki uzu­peł­nić z pie­nię­dzy uzbie­ra­nych przez Para­fię. Prze­pro­wa­dza­my obli­cze­nia doty­czą­ce uak­tu­al­nie­nia kosz­tów pro­jek­tu, na tej pod­sta­wie podej­mie­my decy­zję odno­śnie przy­stą­pie­nia do reali­za­cji pro­jek­tu. Pro­si­my o modli­tew­ne wspar­cie w cza­sie podej­mo­wa­nia tych trud­nych decy­zji. Infor­mu­je­my też, że nadal nie zosta­ły jesz­cze do koń­ca przez para­fię roz­li­czo­ne pra­ce prze­pro­wa­dzo­ne w ramach remon­tu gene­ral­ne­go pomiesz­czeń kan­ce­la­rii para­fial­nej. Będzie­my wdzięcz­ni za wszel­kie wsparcie.

  2. Za tydzień świę­tu­je­my XXII Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem zbie­rać będzie­my ofia­ry na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki św. Jana Paw­ła II do Ojczy­zny w 1999 roku. Sty­pen­dia wypła­ca­ne przez fun­da­cję tysiąc­om uczniów i stu­den­tów z całej Pol­ski pozwa­la­ją im roz­wi­jać swo­je talenty.

  3. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my od ponie­dział­ku 10 paź­dzier­ni­ka w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmar­łych. Pamię­taj­my o upo­rząd­ko­wa­niu gro­bów na cmen­ta­rzach, rów­nież tych, w któ­rych jesz­cze nikt nie został pocho­wa­ny — bywa, że przez lata ule­gły uszko­dze­niu i ich stan wyma­ga interwencji.

  4. Roz­po­czy­na­my nowy kurs przy­go­to­wu­ją­cy do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia. Zapra­sza­my mło­dzież klas ósmych oraz oso­by star­sze, któ­re jesz­cze nie przy­ję­ły tego sakra­men­tu. Msza św. i spo­tka­nie dla mło­dzie­ży wraz z rodzi­ca­mi w nie­dzie­lę 16 paź­dzier­ni­ka o g. 19:00.

  5. Od ponie­dział­ku 17 paź­dzier­ni­ka roz­pocz­nie się rów­nież cykl kate­chez dla doro­słych, któ­re będą odby­wać się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ali­cja Pęziń­ska l. 95, Zbi­gniew Marian Sło­wik l. 73, Kry­sty­na Marian­na Zbo­row­ska l. 90, Edmund Wło­dzi­mierz Osiń­ski l. 84.