XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.10.2019

  1. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go daje nam świa­tło na pro­ble­my codzien­ne­go życia. Sko­rzy­staj­my z tego wyjąt­ko­we­go cza­su prze­po­wia­da­nia Keryg­ma­tu w naszej Parafii.

  2. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta z pro­ce­sją na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmar­łych. Pamię­taj­my o upo­rząd­ko­wa­niu gro­bów na cmen­ta­rzach, rów­nież tych, w któ­rych jesz­cze nikt nie został pocho­wa­ny — bywa, że przez lata ule­gły uszko­dze­niu i ich stan wyma­ga interwencji.

  3. Rodzi­ców i dzie­ci zapra­sza­my na Bal Wszyst­kich Świę­tych, któ­ry odbę­dzie się w czwar­tek 31 paź­dzier­ni­ka o g. 17.30 w koście­le dol­nym po różań­cu z dzieć­mi. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i bile­ty u ks. Gia­co­mo. Pie­nią­dze zebra­ne z bile­tów posłu­żą na pokry­cie kosz­tów przy­go­to­wa­nia Balu.

  4. Z oka­zji 35. rocz­ni­cy męczeń­skiej śmier­ci bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki skle­pik para­fial­ny przy­go­to­wał ofer­tę książ­ki „Wszyst­ko o bło­go­sła­wio­nym”, któ­ra przed­sta­wia życie Księ­dza Jerze­go od naro­dzin, aż do wynie­sie­nia na ołtarze.

  5. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza czci­cie­li Świę­te­go w śro­dę 23 paź­dzier­ni­ka na Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy mie­siąc. Spo­tka­nie for­ma­cyj­ne gru­py będzie w czwar­tek 24 paź­dzier­ni­ka o g. 18.30 po Różańcu.

  6. We wto­rek 22 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II.

  7. Paź­dzier­nik jest z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka ogło­szo­ny Nad­zwy­czaj­nym Mie­sią­cem Misyj­nym. Zapra­sza­my do wspar­cia misji w dwóch akcjach: w ponie­dzia­łek i wto­rek 21 – 22 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my do udzia­łu w zbiór­ce maku­la­tu­ry, z któ­rej dochód zasi­li pro­jek­ty budo­wa­nia stud­ni w Afry­ce. Maku­la­tu­rę moż­na będzie w tych dniach wrzu­cać do kon­te­ne­ra usta­wio­ne­go przed kościo­łem. Za tydzień – w nie­dzie­lę 27 paź­dzier­ni­ka Ojco­wie Misjo­na­rze Obla­ci Maryi Nie­po­ka­la­nej przez całą nie­dzie­lę będą kwe­sto­wać na rzecz misji oraz roz­pro­wa­dzać kalen­da­rze misyjne.

  8. Przy­po­mi­na­my, że są już przyj­mo­wa­ne inten­cje mszal­ne oraz „gre­go­rian­ki” na rok 2020.

  9. Dzi­siaj na wszyst­kich mszach świę­tych w Pol­sce odby­wa się licze­nie wier­nych dla celów sta­ty­sty­ki kościelnej.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wie­sła­wa Anie­la Gawi­nec­ka l. 72, Adam Robert Lesz­czyń­ski l. 47, Hen­ryk Kor­dysz l. 68, Elż­bie­ta Han­na Trych l. 70