XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.10.2019

 1. Metro­po­li­ta War­szaw­ski Kard. Kazi­mierz Nycz poin­for­mo­wał o decy­zji papie­ża Fran­cisz­ka, iż w nie­dzie­lę 7 czerw­ca 2020 r. na Pl. Pił­sud­skie­go w War­sza­wie odbę­dzie się beaty­fi­ka­cja Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Od ogło­sze­nia daty i miej­sca beaty­fi­ka­cji roz­po­czy­na­ją się ofi­cjal­ne przy­go­to­wa­nia do tej uro­czy­sto­ści, o któ­rych będzie­my jesz­cze informować.

 2. Paź­dzier­nik jest z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka ogło­szo­ny Nad­zwy­czaj­nym Mie­sią­cem Misyj­nym. Przez całą nie­dzie­lę gości­my w naszej para­fii Ojców Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej. Kupu­jąc przed kościo­łem wyda­ny przez Ojców kalen­darz misyj­ny może­my wspo­móc pro­wa­dzo­ne przez nich dzie­ła misyj­ne na całym świecie.

 3. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go wyjąt­ko­wo o g. 16:00. Róża­niec o g. 18:00.

 4. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go daje nam świa­tło na pro­ble­my codzien­ne­go życia. Sko­rzy­staj­my z tego wyjąt­ko­we­go cza­su prze­po­wia­da­nia Keryg­ma­tu w naszej Parafii.

 5. W tym tygo­dniu Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Pamię­taj­my o potrze­bie zadba­nia o gro­by bli­skich i o modli­twie w ich inten­cji. Wypo­min­ki za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

 6. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da msze świę­te będzie­my odpra­wia­li w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w koście­le o g. 7:00, 8:30, 10:00, 17:00 i 19:00. O g. 12:00 odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta z pro­ce­sją na cmen­ta­rzu para­fial­nym w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. Nie będzie mszy świę­tych w koście­le o g. 11:15 dla dzie­ci, 11:30 i 13:00. W tym dniu kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nieczynna.

 7. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmar­łych. Od 1 do 8 listo­pa­da moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i odmó­wie­nie modli­twy za zmar­łych. Odpust ten wol­no ofia­ro­wać jedy­nie za zmarłych.

 8. Rodzi­ców i dzie­ci zapra­sza­my na Bal Wszyst­kich Świę­tych, któ­ry odbę­dzie się w czwar­tek 31 paź­dzier­ni­ka o g. 17.30 w koście­le dol­nym po różań­cu z dzieć­mi. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i bile­ty u ks. Giacomo.

 9. Z racji I piąt­ku mie­sią­ca, któ­ry wypa­da 1 listo­pa­da, moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu, księ­ża umó­wią się jed­nak na inny dzień. Rów­nież 1 listo­pa­da świę­tu­je swo­je uro­dzi­ny ks. Gia­co­mo Calo­re. Zapra­sza­my na Mszę św. w inten­cji Jubi­la­ta o g. 8:30.

 10. Spo­tka­nie Sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę listo­pa­da po Mszy św. o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwie – w Cen­trum Jana Paw­ła II.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian Szcześ l. 89, Maciej Marian Zawi­sza l. 71, Zofia Rzeź­nic­ka l. 88.