XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.10.2019

Wyłączone
  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne na tacę, prze­zna­czo­ne na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ki nim może­my pro­wa­dzić dalej remont budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wy­wać pro­jekt kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji budyn­ku kościoła.

  2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę obcho­dzi­my XIX edy­cję Dnia Papie­skie­go pod hasłem „Wstań­cie, chodź­my!”. Przed kościo­łem może­my wes­przeć mate­rial­nie Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki św. Jana Paw­ła II do Ojczy­zny w 1999 r. Sty­pen­dia, wypła­ca­ne przez Fun­da­cję dwóm tysiąc­om uczniów i stu­den­tów z całej Pol­ski, pozwa­la­ją im roz­wi­jać swo­je dary i talen­ty. O g. 18:00 zapra­sza­my na Róża­niec z roz­wa­ża­nia­mi św. Jana Paw­ła II, któ­ry przy­go­to­wał Legion Maryi. W śro­dę 16 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da 41. rocz­ni­ca wybo­ru papie­ża św. Jana Paw­ła II.

  3. W ponie­dzia­łek 14 paź­dzier­ni­ka roz­po­czy­na­my Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re będą odby­wać się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież, mał­żeń­stwa, oso­by samot­ne, moż­na zapro­po­no­wać te kate­che­zy tym, któ­rzy odda­li­li się od Boga albo prze­ży­wa­ją kry­zys wia­ry. Zapra­sza­my też wszyst­kich, któ­rzy są bli­sko Kościo­ła, zaan­ga­żo­wa­nych w gru­pach i wspól­no­tach para­fial­nych. Każ­dy z nas potrze­bu­je Sło­wa Boże­go, wia­ra rodzi się ze słu­cha­nia. (zapro­sze­nie od katechistów)

  4. We wto­rek 15 paź­dzier­ni­ka we wspo­mnie­nie św. Tere­sy z Avi­la obcho­dzi­my Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Pamię­taj­my w modli­twie o rodzi­cach dzie­ci zmar­łych przed narodzeniem.

  5. W sobo­tę 19 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da 35. rocz­ni­cą męczeń­skiej śmier­ci bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki. Skle­pik para­fial­ny przy­go­to­wał z tej oka­zji ofer­tę książ­ki „Wszyst­ko o bło­go­sła­wio­nym”, któ­ra przed­sta­wia życie Księ­dza Jerze­go od naro­dzin, aż do wynie­sie­nia na ołta­rze. Przed kościo­łem skle­pik pro­wa­dzi też wyprze­daż ksią­żek i dewocjonaliów.

  6. Rów­nież w sobo­tę 19 paź­dzier­ni­ka w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie będzie mia­ła miej­sce kon­fe­ren­cja i msza św. z oka­zji Jubi­le­uszu 50-lecia Kur­su Lek­tor­skie­go w Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich pro­mo­wa­nych przez te lata lek­to­rów do udzia­łu w dzięk­czy­nie­niu. Począ­tek o g. 10:00.

  7. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w naszym koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmarłych.

  8. Inten­cje mszal­ne oraz „gre­go­rian­ki” na rok 2020 przyj­mo­wa­ne będą od ponie­dział­ku 14 paź­dzier­ni­ka w kan­ce­la­rii para­fial­nej.

  9. Dzi­siaj wybo­ry par­la­men­tar­ne, Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski abp Sta­ni­sław Gądec­ki w liście skie­ro­wa­nym do nas z tej oka­zji napi­sał: „Z moral­ne­go punk­tu widze­nia miłość Ojczy­zny i odpo­wie­dzial­ność za dobro wspól­ne wyma­ga­ją od wszyst­kich korzy­sta­nia z pra­wa wybor­cze­go. Nic – poza nad­zwy­czaj­ny­mi oko­licz­no­ścia­mi – nie uspra­wie­dli­wia nie­obec­no­ści kato­li­ków w spra­wach publicz­nych”. Zachę­ca­my wszyst­kich do udzia­łu w wybo­rach i modli­twy w inten­cji Ojczyzny.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Lucjan Kuczyń­ski l. 88