XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018

  1. Któż z nas nie prze­ży­wa wąt­pli­wo­ści w wie­rze, zna­ków zapy­ta­nia, czy wręcz kry­zy­su wia­ry? – tym­cza­sem „to wła­śnie zwy­cię­ży­ło świat: nasza wia­ra” – pod tym hasłem ks. Gia­co­mo Calo­re zapra­sza na nowy cykl spo­tkań dla doro­słych i mło­dzie­ży, któ­ry roz­pocz­nie się w naj­bliż­szy pią­tek 26 paź­dzier­ni­ka o g. 19:30 w bocz­nej kaplicy.

  2. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szy wto­rek – 23 paź­dzier­ni­ka na Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.

  3. Dzi­siaj spo­tka­nie dla wszyst­kich kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia o g. 18:00 w koście­le dol­nym. W następ­ną nie­dzie­lę spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30.

  4. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek 22 paź­dzier­ni­ka wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II – 40 rocz­ni­ca inau­gu­ra­cji pon­ty­fi­ka­tu.

  5. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Przy­po­mi­na­my, że w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach jed­no­ra­zo­wych modlić będzie­my się w Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da w cza­sie Mszy św. z pro­ce­sją za zmar­łych o g. 18:30.

  6. W przed­dzień uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych 31 paź­dzier­ni­ka orga­ni­zu­je­my dla dzie­ci Bal Wszyst­kich Świę­tych. Infor­ma­cje i bile­ty u ks. Mar­ci­na. Chęt­nie przyj­mie­my fan­ty na nagro­dy w kon­kur­sach dla dzieci.

  7. Z racji przy­pa­da­ją­cej dziś nie­dzie­li misyj­nej ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne na tacę i modli­twę w inten­cji misji i misjo­na­rzy. Szcze­gól­nie pole­ca­my modli­twie Ojców Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej, któ­rzy wspo­ma­ga­ją dusz­pa­ster­sko naszą para­fię. Kupu­jąc przed kościo­łem wyda­ny przez Ojców kalen­darz misyj­ny może­my wspo­móc pro­wa­dzo­ne przez nich dzie­ła misyj­ne na całym świecie.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tade­usz Wło­dzi­mierz Paplak l. 85, Jan Korej­wo l. 86, Jan Alek­san­der Zimow­ski l. 82, Ire­na Micha­lak l. 83, Andrzej Hen­ryk Lubas l. 66