XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2018

 1. Dzi­siaj XVIII Dzień Papie­ski pod hasłem „Pro­mie­nio­wa­nie ojco­stwa”. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zabie­ra­ją ofia­ry do puszek na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”. We wto­rek 16 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da 40. rocz­ni­ca wybo­ru papie­ża św. Jana Paw­ła II.

 2. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca – dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Pro­wa­dzo­ne są kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no – budow­la­ne odno­śnie remon­tu ele­wa­cji kościo­ła. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją te pra­ce swo­imi ofia­ra­mi i modlitwą.

 3. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we odpra­wia­ne są w dni powsze­dnie i nie­dzie­le o g. 18:00. Róża­niec dla dzie­ci od ponie­dział­ku do piąt­ku o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym kościele.

 4. Dzi­siaj na mszy świę­tej o g. 19:00 roz­po­czę­cie nowe­go roku aka­de­mic­kie­go. Zapra­sza­my wszyst­kich stu­den­tów i nauczy­cie­li aka­de­mic­kich. Dusz­pa­ster­stwo aka­de­mic­kie popro­wa­dzi w naszej para­fii ks. Gia­co­mo Calore.

 5. W następ­ną nie­dzie­lę spo­tka­nie dla wszyst­kich kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia o g. 18:00 w koście­le dolnym.

 6. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek 15 paź­dzier­ni­ka we wspo­mnie­nie św. Tere­sy z Avi­la obcho­dzi­my Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Pamię­taj­my w modli­twie o rodzi­cach dzie­ci zmar­łych przed naro­dze­niem, w pią­tek wspo­mnie­nie bł. ks. Jerze­go Popiełuszki.

 7. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Przy­po­mi­na­my, że w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach jed­no­ra­zo­wych modlić będzie­my się w Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da w cza­sie Mszy św. z pro­ce­sją za zmar­łych o g. 18:30.

 8. W przed­dzień uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych 31 paź­dzier­ni­ka orga­ni­zu­je­my dla dzie­ci Bal Wszyst­kich Świę­tych. Infor­ma­cje i bile­ty u ks. Mar­ci­na. Chęt­nie przyj­mie­my fan­ty na nagro­dy w kon­kur­sach dla dzieci.

 9. Apo­sto­lat Maryj­ny orga­ni­zu­je 20 paź­dzier­ni­ka piel­grzym­kę do sank­tu­arium Mat­ki Bożej w Hody­sze­wie. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku para­fial­nym lub u p. Anny Tryc – prze­wod­ni­czą­cej Apostolatu.

 10. Przyj­mie­my oso­bę do pra­cy w kuch­ni na ple­ba­nii. Nasza kuchar­ka prze­by­wa na zwol­nie­niu po ope­ra­cji i poszu­ku­je­my cza­so­we­go zastępstwa.

 11. Od ponie­dział­ku w kan­ce­la­rii para­fial­nej i zakry­stii będzie­my przyj­mo­wać inten­cje mszal­ne na nowy rok 2019.

 12. Prak­ty­kę w naszej para­fii roz­po­czął ako­li­ta – kle­ryk Dariusz Berć z Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Łom­ży. Pro­si­my o modli­twę za księ­dza kle­ry­ka i wszyst­kich semi­na­rzy­stów, któ­rzy roze­zna­ją swo­je powo­ła­nie w semi­na­riach duchow­nych. W czwar­tek w świę­to św. Łuka­sza Ewan­ge­li­sty odbę­dą się świę­ce­nia dia­ko­na­tu w war­szaw­skim Semi­na­rium Misyj­nym Redemp­to­ris Mater. Dzi­siaj gości­my też w naszej para­fii Bra­ci Fran­cisz­ka­nów z Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Łodzi – Łagiewnikach.