XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10.2018

 1. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30.

 2. W tym tygo­dniu w czwar­tek 1 listo­pa­da Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych — msze świę­te będzie­my odpra­wia­li w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w koście­le o g. 7:00, 8:30, 10:00 i 19:00, o g. 12:00 Msza świę­ta na cmen­ta­rzu para­fial­nym w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian wraz z pro­ce­sją. Nie będzie mszy świę­tych o g. 11:30, 13:00 i 17:00 oraz mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15. W tym dniu kan­ce­la­ria para­fial­na nieczynna.

 3. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Przy­po­mi­na­my, że w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

 4. We Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, tzw. Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da Msza św. z pro­ce­sją za zmar­łych o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą odczy­ta­my zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach jednorazowych.

 5. Pamię­taj­my o potrze­bie zadba­nia o gro­by bli­skich, a tak­że o czy­stość i este­ty­kę miejsc już wyku­pio­nych na cmen­ta­rzu, w któ­rych jesz­cze nikt nie jest pocho­wa­ny. Bywa, że po wie­lu latach ich stan wyma­ga interwencji.

 6. Od 1 do 8 listo­pa­da moż­na uzy­skać codzien­nie odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i odmó­wie­nie modli­twy za zmar­łych. Odpust ten wol­no ofia­ro­wać jedy­nie za zmarłych.

 7. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przez cały dzień, moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­tych oraz od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

 8. W przed­dzień uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych 31 paź­dzier­ni­ka orga­ni­zu­je­my dla dzie­ci Bal Wszyst­kich Świę­tych, roz­pocz­nie się on o 17.15 różań­cem ze Świę­ty­mi. Infor­ma­cje i bile­ty u ks. Marcina.

 9. Skle­pik para­fial­ny – w skle­pi­ku para­fial­nym moż­na już naby­wać kalen­da­rze na 2019 rok oraz odbie­rać ore­mu­sy na listo­pad i grudzień.

 10. Spo­tka­nie Sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę listo­pa­da po Mszy św. o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwie pierw­szo­so­bot­nim – w Cen­trum Jana Paw­ła II (przy garażach).

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Jan Sie­rań­ski l.72, Moni­ka Ponie­dzia­łek l.43, Jadwi­ga Makow­ska l. 90, Sta­ni­sław Szcze­pan Urbań­ski l. 89, Ryszard Boro­wiec l. 78, Bog­dan Kazi­mierz Gawi­nec­ki l. 75, Sła­wo­mir Juliusz Frą­czek l. 45