XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.10.2017

 1. Dzi­siaj Kościół obcho­dzi Świa­to­wy Dzień Misyj­ny, nazy­wa­ny w Pol­sce Nie­dzie­lą Misyj­ną, tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na wspar­cie misji. Może­my to rów­nież uczy­nić kupu­jąc przed kościo­łem kalen­darz misyj­ny wyda­ny przez Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej, któ­rych przed­sta­wi­cie­li gości­my przez cały dzień w naszej parafii.

 2. Jesz­cze dzi­siaj może­my pod­pi­sać się pod popar­tą przez Kon­fe­ren­cję Epi­sko­pa­tu Pol­ski ini­cja­ty­wą oby­wa­tel­ską „zatrzy­maj abor­cję”, doty­czą­cą wykre­śle­nia z pol­skie­go pra­wa prze­pi­su zezwa­la­ją­ce­go na zabi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci z przy­czyn euge­nicz­nych, czy­li podej­rza­nych o nie­peł­no­spraw­ność lub cho­ro­bę. Z tre­ścią pro­po­no­wa­nych zmian usta­wy moż­na zapo­znać się w skle­pi­ku para­fial­nym i zło­żyć tam pod­pis. Nale­ży mieć ze sobą dowód oso­bi­sty. Wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją rów­nież pod­pi­sy przy wyj­ściu z kościoła.

 3. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Przy­po­mi­na­my, że w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych będzie­my odpra­wiać msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. będzie­my odczy­ty­wać suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach jed­no­ra­zo­wych modlić będzie­my się w Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da w cza­sie Mszy św. z pro­ce­sją za zmar­łych o g. 17:30. Pamię­taj­my też o potrze­bie zadba­nia o gro­by bli­skich, a tak­że o czy­stość i este­ty­kę miejsc już wyku­pio­nych na cmen­ta­rzu, w któ­rych jesz­cze nikt nie jest pocho­wa­ny. Bywa, że po wie­lu latach ich stan wyma­ga interwencji.

 4. W przed­dzień uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych 31 paź­dzier­ni­ka orga­ni­zu­je­my dla dzie­ci Bal Wszyst­kich Świę­tych. Począ­tek o g. 17:15 – Róża­niec ze świę­ty­mi, póź­niej gry i zaba­wy dla dzie­ci. Bile­ty i infor­ma­cje u ks. Mar­ci­na i na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

 5. Para­fia zatrud­ni zakry­stian­kę. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o kon­takt z ks. Proboszczem.

 6. Dzi­siaj koń­czy­my akcję pomo­cy dla ofiar trzę­sie­niu zie­mi w Mek­sy­ku. Pie­nią­dze na ten cel może­my prze­ka­zać wrzu­ca­jąc do pusz­ki przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.

 7. Zapra­sza­my na nowy cykl kate­chez „Dzie­sięć Słów Abyś Żył”, któ­re powa­dzi ks. Rober­to we wtor­ki o g. 19:30. Kate­che­zy dedy­ko­wa­ne są szcze­gól­nie mło­dzie­ży od 16 do 35 roku życia.

 8. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza wszyst­kich czci­cie­li Świę­te­go na Mszę św. w ponie­dzia­łek, 23 paź­dzier­ni­ka, o godz. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.

 9. Jest jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc na piel­grzym­kę do Bia­łe­go­sto­ku – 4 listo­pa­da. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

 10. Przy­po­mi­na­my, że kan­ce­la­ria para­fial­na przyj­mu­je już inten­cje mszal­ne na rok 2018.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jani­na Kazi­mie­ra Pyt­ka l. 74, Ire­na Miko­łaj­czak l. 82, Edward Piotr Czy­żew­ski l. 93