XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.10.2017

 1. Dzi­siaj w całej Pol­sce odby­wa się licze­nie wier­nych w kościo­łach, któ­re ma nie tyl­ko cha­rak­ter sta­ty­stycz­ny ale słu­ży lep­sze­mu zara­dza­niu potrze­bom dusz­pa­ster­skim diecezji.

 2. O g. 17:00 zapra­sza­my na Róża­niec. Dzi­siaj po mszy św. o 18:00 spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia w sali nad zakrystią.

 3. Roz­po­czął się die­ce­zjal­ny kurs przy­go­to­wu­ją­cy do peł­nie­nia posłu­gi lek­to­ra. Z naszej para­fii zosta­ło dele­go­wa­nych na ten kurs trzech mini­stran­tów. Pole­ca­my ich modli­twie Para­fian, aby mogli dobrze przy­go­to­wać się do bar­dzo waż­nej posłu­gi czy­ta­nia Sło­wa Bożego.

 4. Za tydzień Kościół obcho­dzi Świa­to­wy Dzień Misyj­ny, nazy­wa­ny w Pol­sce Nie­dzie­lą Misyj­ną. To dzień modli­twy i wspar­cia mate­rial­ne­go misji na świe­cie. Tego dnia odbę­dzie się tak­że zbiór­ka pie­nię­dzy na tacę na cele misyj­ne. Z tej oka­zji w naszej para­fii będzie­my gościć O. Krzysz­to­fa Boro­dzie­ja ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Niepokalanej.

 5. W związ­ku z popar­tą przez Kon­fe­ren­cję Epi­sko­pa­tu Pol­ski ini­cja­ty­wą oby­wa­tel­ską „zatrzy­maj abor­cję” , doty­czą­cą wykre­śle­nia z pol­skie­go pra­wa prze­pi­su zezwa­la­ją­ce­go na zabi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci z przy­czyn euge­nicz­nych, czy­li podej­rza­nych o nie­peł­no­spraw­ność lub cho­ro­bę, włą­cza­my się w trwa­ją­cą zbiór­kę pod­pi­sów pod pro­jek­tem zmian w usta­wie. Z tre­ścią pro­po­no­wa­nych zmian usta­wy moż­na zapo­znać się w skle­pi­ku para­fial­nym i zło­żyć tam pod­pis. Nale­ży mieć ze sobą dowód osobisty. 

 6. W czwar­tek, 19 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da 33. rocz­ni­ca męczeń­skiej śmier­ci bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki. Głów­ne uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z tą rocz­ni­cą odbę­dą się w sank­tu­arium Bło­go­sła­wio­ne­go Księ­dza Jerze­go Popie­łusz­ki na Żoli­bo­rzu. O g. 18.00 zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta, poprze­dzo­na koncertem.

 7. W naj­bliż­szą sobo­tę Legion Maryi obcho­dzić będzie jubi­le­usz 25-lecia Pre­zy­dium Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej w naszej para­fii. Uro­czy­sto­ści roz­pocz­nie Msza św. o g. 8:00, na któ­rą wszyst­kich ser­decz­nie zapra­sza­my. Człon­kom Legio­nu ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ich wie­lo­let­ni wkład w życie naszej para­fii i życzy­my wie­lu rado­ści z uczest­nic­twa w cha­ry­zma­cie Wspól­no­ty. To ich pra­cy zawdzię­cza­my m.in. dzia­łal­ność skle­pi­ku para­fial­ne­go i wie­le ini­cja­tyw pielgrzymkowych.

 8. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Przy­po­mi­na­my, że w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych będzie­my odpra­wiać msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. będzie­my odczy­ty­wać suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach jed­no­ra­zo­wych modlić będzie­my się w Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da w cza­sie Mszy św. z pro­ce­sją za zmar­łych o g. 17:30.

 9. Po tra­gicz­nym w skut­kach trzę­sie­niu zie­mi w Mek­sy­ku , w któ­rym życie stra­ci­ły set­ki osób, a tysią­ce zosta­ły pozba­wio­ne swo­je­go dobyt­ku i środ­ków do życia, z proś­bą o pomoc Kościo­ła w Pol­sce zwró­ci­ła się Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Mek­sy­ku. Pie­nią­dze na ten cel może­my prze­ka­zać wrzu­ca­jąc do pusz­ki przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy lub bez­po­śred­nio za pośred­nic­twem Cari­tas Polska.

 10. Kan­ce­la­ria para­fial­na przyj­mu­je od ponie­dział­ku inten­cje mszal­ne na rok 2018.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tade­usz Szmyt l. 92, Kazi­mierz Such­cic­ki l. 91, Zofia Micha­li­na Kri­piec l. 85