XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.10.2017

Wyłączone
  1. W tym tygo­dniu przy­pa­da Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Przy­po­mi­na­my, że w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych będzie­my odpra­wiać msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. będzie­my odczy­ty­wać suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach jed­no­ra­zo­wych modlić będzie­my się w Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da w cza­sie Mszy św. z pro­ce­sją za zmar­łych o g. 17:30. Pamię­taj­my też o potrze­bie zadba­nia o gro­by bli­skich, a tak­że o czy­stość i este­ty­kę miejsc już wyku­pio­nych na cmen­ta­rzu, w któ­rych jesz­cze nikt nie jest pocho­wa­ny. Bywa, że po wie­lu latach ich stan wyma­ga interwencji. 

  2. Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da msze świę­te będzie­my odpra­wia­li w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w koście­le o g. 7:00, 8:30, 10:00 i 18:00, o g. 12:00 Msza świę­ta na cmen­ta­rzu para­fial­nym w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian wraz z pro­ce­sją. Nie będzie mszy świę­tych o g. 11:30, 13:00 i 16:00 oraz mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15. W tym dniu kan­ce­la­ria para­fial­na nie­czyn­na. We wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, tzw. dzień zadusz­ny 2 listo­pa­da msza świę­ta w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 17:30, po mszy św. pro­ce­sja z modli­twą za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach jed­no­ra­zo­wych. Z tej racji 2 listo­pa­da nie będzie mszy św. o g. 18:30.

  3. W przed­dzień uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych 31 paź­dzier­ni­ka orga­ni­zu­je­my dla dzie­ci Bal Wszyst­kich Świę­tych. Począ­tek o g. 17:15 – Róża­niec ze świę­ty­mi, póź­niej gry i zaba­wy dla dzie­ci. Bile­ty i infor­ma­cje u ks. Mar­ci­na i na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

  4. Para­fia zatrud­ni zakry­stian­kę. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o kon­takt z ks. Proboszczem.

  5. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przez cały dzień, moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­tych oraz od g. 16:30 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  6. Jest jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc na piel­grzym­kę do Bia­łe­go­sto­ku – 4 listo­pa­da. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

  7. Z oka­zji 25 — lecia dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Abs­ty­nenc­kich „Źró­dło” zapra­sza­my 5 i 19 listo­pa­da na spo­tka­nia poświę­co­ne tema­ty­ce życia w trzeź­wo­ści. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę 5 listo­pa­da tema­tem spo­tka­nia będzie: „Gdzie mogę szu­kać wspar­cia dla sie­bie” oraz „Uza­leż­nie­nie, współ­uza­leż­nie­nie – dwie stro­ny meda­lu”. Spo­tka­nia odby­wać się będą o g. 11:00 i 17:00 w sali nad zakry­stią. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

  8. Z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści 11 listo­pa­da odbę­dzie się w naszym koście­le o g. 19:30 insce­ni­za­cja muzycz­na pt. „Ser­ce bra­łem za instru­ment” w wyko­na­niu Chó­ru Męskie­go Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go „Har­fa”, któ­rej towa­rzy­szyć będzie pan­to­mi­ma w wyko­na­niu Teatru Cie­ni. Przed­sta­wie­nie poprze­dzi Msza św. w inten­cji Ojczy­zny o g. 18:30.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jerzy Marian Maro­szek l. 79, Marek Romu­ald Kabat l. 86, Euge­niusz Czar­nu­la l. 95, Anna Alek­san­dra Zgiep l. 89, Bar­ba­ra Danu­ta Cho­dzeń l. 86, Hele­na Para­dow­ska l. 83