XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  —  25.09.2016

  1. Zgod­nie z zapo­wie­dzią przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej para­fii. Za tydzień w ramach nie­dzie­li misyj­nej będzie­my gościć ks. Mate­usza Kle­cha, misjo­na­rza pra­cu­ją­ce­go w Japonii.
  2. Dzi­siaj War­sza­wa obcho­dzi litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Patro­na Mia­sta – bł. Wła­dy­sła­wa z Giel­nio­wa. Rów­nież w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie odby­wa­ją się uro­czy­sto­ści odpu­sto­we. Przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­je się naj­now­szy numer maga­zy­nu Dzię­ku­ję, w któ­rym może­my zapo­znać się z aktu­al­ny­mi infor­ma­cja­mi na temat przy­go­to­wań do otwar­cia świą­ty­ni, pla­no­wa­ne­go na 11 listo­pa­da br.
  3. My też przy­go­to­wu­je­my się do nasze­go odpu­stu para­fial­ne­go. Spo­tka­nie dla osób zaan­ga­żo­wa­nych w przy­go­to­wa­nia dzi­siaj po mszy św. o g. 18:00 w sali nad zakry­stią. Przy­po­mi­na­my, że w dniu św. Fran­cisz­ka z Asy­żu– we wto­rek 4.10. - orga­ni­zu­je­my pik­nik odpu­sto­wy. Spo­tkaj­my się w tym dniu, aby się razem modlić, posłu­chać muzy­ki, poroz­ma­wiać, zjeść posi­łek. Niech to będzie nasze świę­to­wa­nie Patro­na Para­fii. W tym dniu msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 11:00 i 17:30. Nie będzie mszy św. o g. 18:30. Uro­czy­stej Mszy św. o g. 17:30 prze­wod­ni­czyć będzie ks. dr hab. Robert Skrzyp­czak, pro­fe­sor War­szaw­skie­go Semi­na­rium Duchow­ne­go. Po Mszy św. zapra­sza­my na roc­ko­wy kon­cert na żywo wło­skie­go duetu Two Souls Band, czy­li ks. Rober­to Rinal­do i ks. Danie­le Bona­vo­lon­tà. Pik­ni­ko­wi towa­rzy­szyć będzie lote­ria, mają­ca na celu wspar­cie para­fial­ne­go fun­du­szu remon­to­we­go. Zapra­sza­my do współ­pra­cy oso­by pry­wat­ne i fir­my mogą­ce poda­ro­wać fan­ty na lote­rię, moż­na je zgła­szać u ks. Mar­ci­na i przy­no­sić do zakry­stii. Wszyst­kich ser­decz­nie zapra­sza­my do współ­pra­cy. Przy wyj­ściu z kościo­ła roz­da­je­my ulot­ki z zapro­sze­niem na odpust.
  4. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca wrze­śnia przyj­mu­je­my zgło­sze­nia nowych kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia – zapra­sza­my uczniów III klas gim­na­zjal­nych i I klas szkół śred­nich oraz oso­by star­sze, któ­re jesz­cze nie przy­ję­ły tego sakra­men­tu. Zapi­sy u ks. Mar­ci­na. Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nie koń­czą­cych przy­go­to­wa­nia dzi­siaj o g. 17:30 w sali nad zakrystią.
  5. W sobo­tę roz­po­czy­na się paź­dzier­nik – mie­siąc modli­twy różań­co­wej. W naszej świą­ty­ni na różań­cu modlić będzie­my się w dni powsze­dnie o g. 18:00 (z wyjąt­kiem dnia odpu­stu para­fial­ne­go) a w nie­dzie­le o g. 17:00. Nie będzie więc pozo­sta­łych nabo­żeństw. Dzie­ci zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku na g. 17:15 przy gro­cie M.B. Fatim­skiej a w razie brzyd­kiej pogo­dy do dol­ne­go kościo­ła. Wszyst­kich zapra­sza­my do prak­ty­ko­wa­nia modli­twy różań­co­wej w koście­le bądź indy­wi­du­al­nie w domu.
  6. Roz­po­czę­li­śmy pra­ce mają­ce na celu wyczysz­cze­nie posadz­ki kościo­ła. Testu­je­my róż­ne maszy­ny i środ­ki czysz­czą­ce, aby zaku­pić taki sprzęt, któ­ry wraz z wpro­wa­dze­niem nowe­go sys­te­mu sprzą­ta­nia zapew­ni utrzy­ma­nie czy­sto­ści. Wstęp­nie moż­na już dostrzec rów­ni­cę mię­dzy pra­wą i lewą stro­ną kościoła.
  7. Przy­po­mi­na­my, że kiosk para­fial­ny został prze­nie­sio­ny do budyn­ku kościo­ła — do pomiesz­cze­nia po daw­nej kan­ce­la­rii. Zapra­sza­my do odwie­dza­nia kio­sku w nowym miej­scu i korzy­sta­nia z jego ofer­ty sprze­da­ży pra­sy kato­lic­kiej, ksią­żek i dewocjonaliów.
  8. W naj­bliż­szy wto­rek wspo­mnie­nie litur­gicz­ne św. Win­cen­te­go à Pau­lo, w śro­dę – św. Wacła­wa, w czwar­tek – świę­to św. Archa­nio­łów Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła, w pią­tek wspo­mnie­nie św. Hie­ro­ni­ma, a w sobo­tę – św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus.