XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.09.2022

Wyłączone
  1. Za tydzień 2 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my na Nie­dzie­lę św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. W tym dniu będzie moż­na zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościo­łem. O g. 16:00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przed kościo­łem, wie­czo­rem o g. 20:00 zapra­sza­my na kon­cert a cap­pel­la Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”.

  2. Już dzi­siaj zapra­sza­my też na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu we wto­rek 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 17:00 Róża­niec, o g. 17:30 msza św. z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, o g. 19:00 msza św. pod prze­wod­nic­twem J. E. Bisku­pa Pio­tra Jarec­kie­go, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej parafii.

  3. Wszyst­kich kan­dy­da­tów do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, któ­rzy uczest­ni­czy­li w przy­go­to­wa­niach przez ostat­ni rok zapra­sza­my we wto­rek 27 wrze­śnia wraz z rodzi­ca­mi na mszę św. o g. 18:30 i spotkanie.

  4. W I sobo­tę mie­sią­ca – 1 paź­dzier­ni­ka — Rodzi­na Radia Maryja zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  5. Od sobo­ty 1 paź­dzier­ni­ka roz­po­czy­na­my Nabo­żeń­stwa Różań­co­we, któ­re będą odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00, dla dzie­ci Róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 17:15 w dol­nym koście­le. Zachę­ca­my też wszyst­kich do oso­bi­stej modli­twy różańcowej.

  6. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Mag­da­le­na Doro­ta Rewer­ska l. 61, Elż­bie­ta Wan­da Mura­no­wicz l. 71