XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.09.2021

  1. Od piąt­ku 1 paź­dzier­ni­ka roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa różań­co­we, któ­re będą w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 17:30, a w nie­dzie­le o godz. 18:00. A dla dzie­ci w dol­nym koście­le o 17:15 od ponie­dział­ku do piąt­ku. Zachę­ca­my wszyst­kich do oso­bi­stej modli­twy różańcowej.

  2. W pią­tek przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź pod­czas Mszy świę­tych i od godz. 17:00. Kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia wraz z rodzi­ca­mi i świad­ka­mi zapra­sza­my od godz. 18:00

  3. Zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w ponie­dzia­łek 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 16:30 tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przed kościo­łem, o g. 17:00 Róża­niec, o g. 17:30 msza św. z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, o g. 19:00 msza św. pod prze­wod­nic­twem Jego Eks­ce­len­cji Bisku­pa Pio­tra Jarec­kie­go, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej parafii.

  4. Odpust Para­fial­ny poprze­dzi Nie­dzie­la św. Fran­cisz­ka z Asy­żu 3 paź­dzier­ni­ka. Chcie­li­by­śmy w tym dniu po litur­gii o g. 11:30 zatrzy­mać się na chwi­lę, aby przed kościo­łem wspól­nie świę­to­wać wspo­mnie­nie nasze­go Patro­na. Oso­by, któ­re chcia­ły­by włą­czyć się w przy­go­to­wa­nie zbli­ża­ją­ce­go się odpu­stu para­fial­ne­go św. Fran­cisz­ka z Asy­żu pro­si­my o kon­takt w zakry­stii. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie ciast. Jeże­li Ktoś z Para­fian dys­po­nu­je maszy­ną do robie­nia waty cukro­wej to pro­si­my o kon­takt. W tym dniu będzie moż­na zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościołem.

  5. W I sobo­tę mie­sią­ca – 2 paź­dzier­ni­ka — o godz. 8:00 odpra­wio­na będzie Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Mary­ja z naszej parafii.

  6. Legion Maryi zapra­sza 28 wrze­śnia o godz. 15:00 do wspól­nej modli­twy Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia przy krzy­żu przy Al. Kra­kow­skiej vis a vis Lidla

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: Śp. Han­na Jani­na Para­dow­ska l. 91