XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.09.2018

  1. Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go, któ­ry od wie­lu lat prze­by­wa na misji na Ukra­inie. Ks. Marek pro­si o modli­twę i wspar­cie mate­rial­ne dla swo­jej misji, będzie kwe­sto­wał przed kościo­łem po mszy świętej.

  2. Gru­pa św. O. Pio zapra­sza dzi­siaj na mszę św. o g. 17:00 i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne po mszy świę­tej. 100 lat temu, 20 wrze­śnia 1918 roku św. Ojciec Pio, modląc się w chó­rze zakon­nym przed kru­cy­fik­sem, otrzy­mał styg­ma­ty – 5 ran, któ­re nosił 50 lat – na rękach, boku i nogach. Dzi­siaj przy­pa­da 50 rocz­ni­ca śmier­ci świę­te­go zakonnika.

  3. Za tydzień spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30.

  4. Rów­nież za tydzień spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św. po mszy św. o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  5. Już teraz zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny we wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu 4 paź­dzier­ni­ka. Uro­czy­sta Msza Św. o g. 18.30, po niej oko­ło g. 19.30 kon­cert Zespo­łu Deus Meus zor­ga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy z Dziel­ni­cą Wło­chy m. st. Warszawy.

  6. Legion Maryi orga­ni­zu­je 6 paź­dzier­ni­ka piel­grzym­kę do sank­tu­arium Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej w Loret­to k/Wyszkowa. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

  7. We wto­rek 25 wrze­śnia przy­pa­da wspo­mnie­nie bł. Wła­dy­sła­wa z Giel­nio­wa, Patro­na War­sza­wy. W sobo­tę 29 wrze­śnia świę­to świę­tych Archa­nio­łów Micha­ła, Gabrie­la i Rafała.