XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.09.2018

Wyłączone
  1. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30. Rów­nież dzi­siaj spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św. po mszy św. o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  2. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Z tej racji nie będzie innych nabo­żeństw. Róża­niec dla dzie­ci o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym kościele.

  3. W naj­bliż­szy czwar­tek 4 paź­dzier­ni­ka świę­to­wać będzie­my wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny. Uro­czy­stej Mszy Św. o g. 18.30 prze­wod­ni­czył będzie ks. Grze­gorz Michal­czyk — Dusz­pa­sterz Śro­do­wisk Twór­czych. Po mszy św. oko­ło g. 19.30 kon­cert Zespo­łu Deus Meus, któ­ry będzie prze­dłu­że­niem nasze­go dzięk­czy­nie­nia i uwiel­bie­niem Boga. Kon­cert zor­ga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy z Dziel­ni­cą Wło­chy m. st. War­sza­wy Wszyst­kich zapra­sza­my do uczest­nic­twa w naszym patro­nal­nym świę­cie. W tym dniu nie będzie mszy św. o g. 17:30, a nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i doro­słych odpra­wi­my o g. 18:00. W wigi­lię tego świę­ta – 3 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my dzie­ci na Róża­niec i bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej o g 17:15.

  4. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca, jest to oka­zja do cało­dzien­nej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Sakra­ment spo­wie­dzi w cza­sie mszy św. oraz po połu­dniu od 17 do 19. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  5. Spo­tka­nie sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę paź­dzier­ni­ka po Mszy św. o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwie – w pod­zie­miach Domu Katechetycznego.

  6. Legion Maryi orga­ni­zu­je 6 paź­dzier­ni­ka piel­grzym­kę do sank­tu­arium Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej w Loret­to k/Wyszkowa. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku para­fial­nym. Apo­sto­lat Maryj­ny orga­ni­zu­je 20 paź­dzier­ni­ka piel­grzym­kę do sank­tu­arium Mat­ki Bożej w Hody­sze­wie. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku para­fial­nym lub u p. Anny Tryc – prze­wod­ni­czą­cej Apostolatu.

  7. W następ­ny ponie­dzia­łek 8 paź­dzier­ni­ka roz­po­czy­na­my kurs dla narze­czo­nych. Zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  8. Uda­ło nam się zakoń­czyć moder­ni­za­cję oświe­tle­nia pre­zbi­te­rium kościo­ła. Zamon­to­wa­no nowe ener­go­osz­częd­ne oświe­tle­nie ledo­we, któ­re posia­da ste­ro­wa­nie bar­wą i stru­mie­niem świa­tła. Doświe­tlo­ny został przede wszyst­kim ołtarz głów­ny, cen­tral­ne miej­sce litur­gii mszy świę­tej, któ­ry do tej pory nie posia­dał wła­sne­go oświe­tle­nia. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za ofia­ry na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy i modli­twę w inten­cji pro­wa­dzo­nych prac modernizacyjnych.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Zbi­gniew Adam Walczyk