XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 01.10.2017

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Zapra­sza­my o g. 17:00 na kon­cert uwiel­bie­nia – „Śla­dem ubo­gie­go” – jest to muzycz­ny pro­jekt inspi­ro­wa­ny ducho­wo­ścią św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, opar­ty na jego pismach i hagio­gra­fiach. Muzy­cy i woka­li­ści przy­go­to­wa­li rów­nież opra­wę muzycz­ną mszy św. nie­dziel­nej o g. 16:00 i 18:00. Z tej racji na pierw­szy paź­dzier­ni­ko­wy Róża­niec zapra­sza­my o g. 15:30.

  2. Zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­pro­wa­dza­my dziś przed kościo­łem dru­gą nad­zwy­czaj­ną zbiór­kę do puszek na pokry­cie kosz­tów awa­rii wodo­cią­go­wej. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy ofia­ro­wa­li pie­nią­dze na pokry­cie kosz­tów awa­rii bio­rąc udział w poprzed­niej zbiór­ce do puszek, bądź prze­ka­zu­jąc pie­nią­dze indy­wi­du­al­nie lub na kon­to para­fial­ne. Uda­ło się nam w ten spo­sób zebrać już nie­co ponad 16.200,- zł. Ponie­waż rachu­nek za usu­nię­cie awa­rii wyniósł w sumie ponad 42 tys. zł bra­ku­je nam jesz­cze oko­ło 26 tys. zł. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wolon­ta­riu­szom i ofia­ro­daw­com. Pie­nią­dze moż­na też wpła­cać na kon­to para­fial­ne, któ­re­go numer znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej Parafii.

  3. W naj­bliż­szą śro­dę przy­pa­da świę­to Patro­na naszej para­fii – św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. 4 paź­dzier­ni­ka. Głów­nej mszy św. odpu­sto­wej o g. 17:30 prze­wod­ni­czyć będzie ks. kano­nik dr Mat­teo Cam­pa­gna­ro [czyt. Mateo Kam­pa­nia­ro], bez­po­śred­nio po mszy zapra­sza­my do dol­ne­go kościo­ła na kon­cert w wyko­na­niu Dar­ka Male­jon­ka z zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers [czyt. maleo rege rokers] oraz słod­ką aga­pę. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie ciast na wspól­ny poczę­stu­nek, moż­na je będzie zosta­wiać przed mszą św. w dol­nym koście­le. W tym dniu nie będzie mszy św. o g. 18:30, a nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i doro­słych odpra­wi­my o g. 17:00. Z racji odpu­stu kan­ce­la­ria para­fial­na po połu­dniu czyn­na tyl­ko do g. 17:00. Wszyst­kich zapra­sza­my do uczest­nic­twa w naszym świę­cie patro­nal­nym. W wigi­lię tego świę­ta – 3 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my dzie­ci na Róża­niec i bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej o g 17:15.

  4. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca, jest to oka­zja do cało­dzien­nej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Sakra­ment spo­wie­dzi w cza­sie mszy św. oraz po połu­dniu od 17 do 19. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  5. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Z tej racji nie będzie innych nabo­żeństw. Róża­niec dla dzie­ci o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le. W naj­bliż­szy ponie­dzia­łek róża­niec dla dzie­ci połą­czo­ny z Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w dol­nym koście­le.

  6. W sobo­tę 7 paź­dzier­ni­ka w świę­to Mat­ki Bożej Różań­co­wej i na zakoń­cze­nie obcho­dów 100. rocz­ni­cy obja­wień fatim­skich może­my włą­czyć się w ini­cja­ty­wę: Róża­niec do gra­nic. O g. 14:00 wier­ni zebra­ni na gra­ni­cach naszej Ojczy­zny – odma­wiać będą czte­ry czę­ści różań­ca. W modli­twę różań­co­wą mogą się rów­nież włą­czyć ci, któ­rzy nie będą mogli udać się nad gra­ni­ce Polski.

  7. W przy­szłą nie­dzie­lę Dzień Papie­ski i zbiór­ka do puszek na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąclecia”.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Sta­ni­sław Józef Zakrzew­ski l. 87, Alek­san­der Ście­chu­ra l. 83, Kazi­mierz Makoś l. 84, Jan Kamiń­ski l. 87