XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.10.2017

Wyłączone
  1. Dzi­siaj XVII Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją do puszek dat­ki na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”. Fun­da­cja wspie­ra obec­nie 2300 mło­dych sty­pen­dy­stów, któ­rzy modlić się będą w inten­cji dar­czyń­ców Fun­da­cji pod­czas Mszy św. w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, cele­bro­wa­nej przez ks. Kard. Kazi­mie­rza Nycza. Tra­dy­cyj­nie, po Mszy świę­tej odbę­dzie się Kon­cert Galo­wy Dnia Papie­skie­go trans­mi­to­wa­ny przez Pro­gram 1 Tele­wi­zji Pol­skiej od godz. 15:50.

  2. Dzi­siaj o g. 15:30 spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca w sali nad zakrystią.

  3. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy ofia­ro­wa­li pie­nią­dze na pokry­cie kosz­tów awa­rii wodo­cią­go­wej bio­rąc udział w zbiór­kach, bądź prze­ka­zu­jąc pie­nią­dze indy­wi­du­al­nie lub na kon­to para­fial­ne. Uda­ło się nam w ten spo­sób zebrać już 24.700,- zł. Ponie­waż rachu­nek za usu­nię­cie awa­rii wyniósł ponad 42 tys. zł bra­ku­je nam jesz­cze oko­ło 17 tys. zł. Jed­no­cze­śnie w ubie­głym tygo­dniu nało­ży­ły nam się pra­ce przy sys­te­mie cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia w koście­le. Mia­ły one na celu wyeli­mi­no­wa­nie uste­rek, któ­re spo­wo­do­wa­ły awa­rię C.O. w kwiet­niu b.r., kie­dy woda zala­ła nam kościół, a zwłasz­cza pre­zbi­te­rium. Zabez­pie­czo­no sys­tem poprzez odcię­cie sta­re­go naczy­nia wyrów­naw­cze­go na dachu kościo­ła, wsta­wio­no nowe naczy­nia prze­po­no­we i nowy wymien­nik cie­pła, wsta­wio­no 24 zawo­ry odpo­wie­trza­ją­ce w budyn­ku kościo­ła, usu­nię­to też kolej­ną awa­rię w jed­nej ze stu­dzie­nek cie­płow­ni­czych. Koszt tych prac wyniósł 17.250,- zł. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com, któ­rzy wspie­ra­ją te pra­ce remon­to­we i kon­ser­wa­tor­skie. Będzie­my nadal sys­te­ma­tycz­nie zbie­rać środ­ki na pokry­cie tych wszyst­kich nie­prze­wi­dzia­nych kosz­tów. Pie­nią­dze moż­na też wpła­cać na kon­to para­fial­ne, któ­re­go numer znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej Parafii.

  4. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we w dni powsze­dnie o g. 18:00, w nie­dzie­le o 17:00. Róża­niec dla dzie­ci o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le. Ser­decz­nie zapraszamy.

  5. 4 listo­pa­da para­fia orga­ni­zu­je jed­no­dnio­wą piel­grzym­kę do Bia­łe­go­sto­ku. W pro­gra­mie m.in. sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia i bł. ks. Micha­ła Sopoć­ki. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

  6. Na zakoń­cze­nie obcho­dów 100 – lecia obja­wień w Fati­mie orga­ni­zo­wa­na jest akcja modli­tew­na w inten­cji nawró­ce­nia grzesz­ni­ków i poko­ju na świe­cie. Jest to 100 godzin Różań­ca: od g. 20:00 dzi­siej­szej nie­dzie­li do g. 24:00 w czwar­tek, a na zakoń­cze­nie w pią­tek 13 paź­dzier­ni­ka post o chle­bie i wodzie. Szcze­gó­ły tej ini­cja­ty­wy na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

  7. Wspól­no­ta 10 Słów Abyś Żył, któ­rą pro­wa­dzi ks. Rober­to Rinal­do we wto­rek o g. 19:30, spo­ty­ka się w koście­le. Zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 16 – 35 lat.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Sła­wo­mir Andrzej Imbor, l. 76