XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.10.2022

  1. Dzi­siaj świę­tu­je­my Nie­dzie­lę św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, patro­na naszej para­fii. Dzień ten z ini­cja­ty­wy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka poświę­co­ny jest na całym świe­cie dzięk­czy­nie­niu Bogu za Jego pięk­ny dar, jakim jest nasza zie­mia, a tak­że prze­pra­sza­niu za zanie­dba­nia ludz­ko­ści prze­ciw śro­do­wi­sku natu­ral­ne­mu. Nie­dzie­la Świę­te­go Fran­cisz­ka ma też na celu zwró­ce­nie uwa­gi na pro­ble­my eko­lo­gicz­ne i spo­łecz­ne współ­cze­sne­go świa­ta i zachę­ce­nie do pod­ję­cia kro­ków w kie­run­ku „eko­lo­gicz­ne­go nawró­ce­nia”. W tym dniu kolej­ny już raz moż­na w naszej para­fii zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościo­łem w godzi­nach 9 – 13. W tych samych godzi­nach po raz pierw­szy we współ­pra­cy z Fun­da­cją DKMS i Związ­kiem Har­cer­stwa Rze­czy­po­spo­li­tej orga­ni­zu­je­my moż­li­wość zapi­sa­nia się na odda­nie szpi­ku. W ten spo­sób włą­cza­my się w ideę tego­rocz­nej Nie­dzie­li św. Fran­cisz­ka obcho­dzo­nej pod hasłem: „Mniej zna­czy wię­cej – radość z dzie­le­nia”. Wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją rów­nież dat­ki na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne naszej parafii.

  2. O g. 16:00 przed kościo­łem dla wła­ści­cie­li zwie­rząt spe­cjal­na litur­gia bło­go­sła­wień­stwa zwie­rząt domo­wych, o g. 18:00 róża­niec, a wie­czo­rem o g. 20:00 zapra­sza­my na kon­cert a cap­pel­la Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”.

  3. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza na spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakrystią.

  4. W ponie­dzia­łek 3 paź­dzier­ni­ka róża­niec w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:00 oraz msza św. o g. 18:30.

  5. W tym tygo­dniu we wto­rek 4 paź­dzier­ni­ka odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 17:00 Róża­niec, na któ­ry w tym dniu zapra­sza­my rów­nież dzie­ci, o g. 17:30 mszy św. z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka z Asy­żu prze­wod­ni­czył będzie ks. Jaro­sław Młot — Nota­riusz Sądu Metro­po­li­tal­ne­go War­szaw­skie­go, o g. 19:00 msza św. pod prze­wod­nic­twem J. E. Bisku­pa Pio­tra Jarec­kie­go, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej para­fii. Z racji uro­czy­sto­ści kan­ce­la­ria para­fial­na w tym dniu będzie czyn­na tyl­ko przed południem.

  6. Wszyst­kich kan­dy­da­tów do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, któ­rzy we wto­rek przy­stą­pią do tego sakra­men­tu zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi w ponie­dzia­łek 3 paź­dzier­ni­ka na mszę św. i spo­wiedź o g. 18:30, po mszy świę­tej spo­tka­nie organizacyjne.

  7. W I pią­tek mie­sią­ca – spo­wiedź pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Legion Maryi zapra­sza na g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie

  8. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we codzien­nie o g. 18:00, dla dzie­ci od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 17:15 w dol­nym koście­le. Zachę­ca­my też wszyst­kich do oso­bi­stej modli­twy różańcowej.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Sła­wo­mir Miro­sław Taras l. 65, Micha­li­na Pucha l. 77, Jadwi­ga Boro­wiec l. 78.