XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.10.2019

  1. Dzi­siaj I Nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej Para­fii. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w Sali nad zakry­stią. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Róża­niec dla dzie­ci o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le, w śro­dy z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Jutro w I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Z racji Różań­ca wypo­min­ki odczy­ta­my po mszy świętej.

  2. W pią­tek 4 paź­dzier­ni­ka świę­to­wa­li­śmy uro­czy­ście wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu — Patro­na naszej Para­fii. Tego­rocz­ne świę­to patro­nal­ne prze­ży­wa­my w duchu ency­kli­ki „Lau­da­to Si’ – w tro­sce o wspól­ny dom” — Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka oraz 40. rocz­ni­cy usta­no­wie­nia św. Fran­cisz­ka z Asy­żu patro­nem eko­lo­gów. Prze­dłu­że­niem odpu­stu para­fial­ne­go jest dzi­siej­sza Nie­dzie­la Św. Fran­cisz­ka, dzień, któ­ry z ini­cja­ty­wy Ojca Świę­te­go poświę­co­ny jest na całym świe­cie dzięk­czy­nie­niu Bogu za dar naszej zie­mi, a tak­że prze­pra­sza­niu za zanie­dba­nia ludz­ko­ści wobec śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Tego­rocz­na edy­cja Nie­dzie­li Św. Fran­cisz­ka podej­mu­je kwe­stię powie­trza jako dobra wspól­ne­go, a w szcze­gól­no­ści pro­blem smo­gu. Przy wyj­ściu z kościo­ła będzie moż­na wziąć mate­ria­ły przy­go­to­wa­ne przez Świa­to­wy Ruch Kato­li­ków na rzecz Śro­do­wi­ska, któ­re wska­żą nam, jak sami może­my zaan­ga­żo­wać się na rzecz nasze­go wspól­ne­go domu oraz poroz­ma­wiać z wolon­ta­riu­sza­mi o dzia­łal­no­ści ruchu. Na zakoń­cze­nie mszy świę­tej odmó­wi­my Modli­twę za naszą zie­mię zaczerp­nię­tą z ency­kli­ki papie­skiej Lau­da­to Si’.

  3. Dzi­siaj po Mszy św. o g. 11:15 nastą­pi ogło­sze­nie zwy­cięz­ców kon­kur­su „Eko­lo­gicz­na Arka Noego”, w ramach któ­re­go dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych naszej para­fii wyko­na­ły zwie­rzę­ta z surow­ców wtór­nych. Zachę­ca­my do odwie­dze­nia wysta­wy prac dzie­ci w koście­le dolnym.

  4. Papież Fran­ci­szek, w swo­jej ency­kli­ce Lau­da­to si’ wzy­wa, byśmy „usły­sze­li woła­nie zie­mi i krzyk ubo­gich”. Odpo­wie­dzią na ten apel jest nasza zbiór­ka żyw­no­ści pod hasłem „Bądź dobry jak chleb”. Zebra­na żyw­ność zosta­nie prze­ka­za­na naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym rodzi­nom w naszej para­fii oraz do Domu dla Bez­dom­nych Beta­nia przy ul. Łopu­szań­skiej. Żyw­ność moż­na do koń­ca dzi­siej­szej nie­dzie­li skła­dać w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym koszu znaj­du­ją­cym się w bocz­nej kapli­cy. Pro­si­my o żyw­ność z dłu­gim ter­mi­nem waż­no­ści. Finał akcji „Bądź dobry jak chleb” będzie miał miej­sce po Mszy Św. o godz. 11.30. Przed wej­ściem głów­nym do kościo­ła sym­bo­licz­nie będzie­my dzie­lić się spe­cjal­nie upie­czo­nym 7‑metrowym chlebem.

  5. W następ­ną nie­dzie­lę kolej­na XIX edy­cja Dnia Papie­skie­go, któ­ry będzie­my prze­ży­wa­li pod hasłem „Wstań­cie, chodź­my!”, są to sło­wa Jezu­sa, któ­re w Ewan­ge­lii zano­to­wał św. Marek, wezwa­nie skie­ro­wa­ne w Ogro­dzie Oliw­nym do śpią­cych apo­sto­łów, świa­dec­two odwa­gi Chry­stu­sa, Jego wier­no­ści i goto­wo­ści do przy­ję­cia Kie­li­cha męki. Jezu­so­we wezwa­nie „wstań­cie, chodź­my” jest peł­nym nadziei wezwa­niem do wyrwa­nia się z mara­zmu zwąt­pie­nia i pod­ję­cia zwy­cię­skiej wal­ki z siła­mi grze­chu i zła nie tyl­ko w życiu wła­snym, ale tak­że we wspól­no­cie Kościo­ła i naro­du – napi­sa­li bisku­pi w Liście Epi­sko­pa­tu Pol­ski z oka­zji Dnia Papie­skie­go. W przy­szłą nie­dzie­lę, pod­czas kwe­sty przed naszym kościo­łem, będzie­my mogli wes­przeć mate­rial­nie Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki św. Jana Paw­ła II do Ojczy­zny w 1999 r. Sty­pen­dia, wypła­ca­ne przez Fun­da­cję dwóm tysiąc­om uczniów i stu­den­tów z całej Pol­ski, pozwa­la­ją im roz­wi­jać swo­je dary i talenty. 

  6. Zachę­ca­my do udzia­łu w wybo­rach par­la­men­tar­nych, któ­re odbę­dą się w następ­ną nie­dzie­lę 13 paź­dzier­ni­ka. Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski abp Sta­ni­sław Gądec­ki w liście skie­ro­wa­nym do nas z tej oka­zji napi­sał: „Pra­gnę przy­po­mnieć, że z moral­ne­go punk­tu widze­nia miłość Ojczy­zny i odpo­wie­dzial­ność za dobro wspól­ne wyma­ga­ją od wszyst­kich korzy­sta­nia z pra­wa wybor­cze­go. Nic – poza nad­zwy­czaj­ny­mi oko­licz­no­ścia­mi – nie uspra­wie­dli­wia nie­obec­no­ści kato­li­ków w spra­wach publicznych.

  7. Dzień po wybo­rach par­la­men­tar­nych w ponie­dzia­łek 14 paź­dzier­ni­ka będzie­my mogli doko­nać kolej­ne­go dobre­go wybo­ru przy­cho­dząc na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re będą odby­wać się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. O szcze­gó­łach poin­for­mu­je­my za tydzień.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Iwo­na Maria Bog­da­now l. 59