XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.10.2018

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca – Świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej. O g.16:30 spo­tka­nie Brac­twa Różań­co­we­go w sali nad zakry­stią. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we odpra­wia­ne są w dni powsze­dnie i nie­dzie­le o g. 18:00. Z tej racji nie ma innych nabo­żeństw. Róża­niec dla dzie­ci od ponie­dział­ku do piąt­ku o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym kościele.

  2. Przed kościo­łem odby­wa się dzi­siaj zbiór­ka do puszek na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my z skła­da­ne ofiary.

  3. W przy­szłą nie­dzie­lę Dzień Papie­ski i zbiór­ka do puszek na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąclecia”.

  4. Za tydzień 14 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my wszyst­kich stu­den­tów i nauczy­cie­li aka­de­mic­kich na mszę św. o g. 19:00 na roz­po­czę­cie nowe­go roku aka­de­mic­kie­go. Dusz­pa­ster­stwo aka­de­mic­kie popro­wa­dzi w naszej para­fii ks. Gia­co­mo Calore.

  5. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Przy­po­mi­na­my, że w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach jed­no­ra­zo­wych modlić będzie­my się w Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da w cza­sie Mszy św. z pro­ce­sją za zmar­łych o g. 18:30. Pamię­taj­my też o potrze­bie zadba­nia o gro­by bli­skich, a tak­że o czy­stość i este­ty­kę miejsc już wyku­pio­nych na cmen­ta­rzu, w któ­rych jesz­cze nikt nie jest pocho­wa­ny. Bywa, że po wie­lu latach ich stan wyma­ga interwencji.

  6. W przed­dzień uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych 31 paź­dzier­ni­ka orga­ni­zu­je­my dla dzie­ci Bal Wszyst­kich Świę­tych. Infor­ma­cje u ks. Mar­ci­na. Chęt­nie przyj­mie­my fan­ty na nagro­dy w kon­kur­sach dla dzieci.

  7. Apo­sto­lat Maryj­ny orga­ni­zu­je 20 paź­dzier­ni­ka piel­grzym­kę do sank­tu­arium Mat­ki Bożej w Hody­sze­wie. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku para­fial­nym lub u p. Anny Tryc – prze­wod­ni­czą­cej Apostolatu.

  8. Skle­pik para­fial­ny zapra­sza do naby­wa­nia tygo­dni­ka Gość Nie­dziel­ny – w dzi­siej­szym nume­rze bez­płat­ny doda­tek – film „Spra­wa Chrystusa”

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: — śp. Wacław Marian Odej l. 82 oraz Roman Krzysz­tof Bog­da­now l. 65.