XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.10.2021

  1. Dzi­siaj świę­tu­je­my po raz czwar­ty usta­no­wio­ną przez papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lę świę­te­go Fran­cisz­ka, obcho­dzo­ną pod hasłem: „Niech cała zie­mia bło­go­sła­wi Pana”, zapra­sza­my, aby po litur­gii o g. 11:30 zatrzy­mać się na chwi­lę przed kościo­łem, aby wspól­nie podzie­lić się chle­bem, dzię­ku­jąc Bogu za wszel­kie dobra, któ­re od Nie­go daje nam natu­ra oraz za naszą przy­na­leż­ność do wspól­no­ty para­fial­nej, w któ­rej razem może­my świę­to­wać wspo­mnie­nie nasze­go Patro­na. Moż­na sko­rzy­stać ze sto­iska z cia­sta­mi, napić się kawy. Zachę­ca­my, by zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościo­łem. Wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas przez cały dzień zbie­ra­ją ofia­ry na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne naszej parafii.

  2. W ponie­dzia­łek 4 paź­dzier­ni­ka odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 16:30 tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przed kościo­łem, o g. 17:00 Róża­niec (nie będzie Różań­ca dla dzie­ci w dol­nym koście­le), o g. 17:30 msza św. z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, któ­ra zosta­nie odpra­wio­na w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach, nie będzie mszy św. o g. 18:30, o g. 19:00 msza św. pod prze­wod­nic­twem J. E. Bisku­pa Pio­tra Jarec­kie­go, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej para­fii. Mło­dzież i ich rodzi­ny pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Parafian.

  3. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa różań­co­we, któ­re odby­wa­ją się o g. 18:00, dla dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 17:15 od ponie­dział­ku do piąt­ku. Zachę­ca­my też wszyst­kich do oso­bi­stej modli­twy różań­co­wej. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza dzi­siaj na spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakrystią.

  4. Spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św. odbę­dzie się w koście­le w śro­dę 6 paź­dzier­ni­ka po mszy św. o g. 18:30.

  5. Za tydzień XXI Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem będzie­my zbie­rać ofia­ry na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąclecia”.