XXX NIEDZIELA ZWYKŁA —  23.10.2016

  1. Przy­po­mi­na­my, że na wypo­min­ki za zmar­łych moż­na zgła­szać swo­ich bli­skich zmar­łych w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub w zakry­stii. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych będzie­my odpra­wiać msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą będzie­my odczy­ty­wać imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W związ­ku z tym nie będzie już wypo­min­ków w nie­dzie­le. Za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach jed­no­ra­zo­wych będzie­my się modlić 1 listo­pa­da w cza­sie pro­ce­sji na cmen­ta­rzu lub 2 listo­pa­da w Dzień Zadusz­ny w cza­sie pro­ce­sji po mszy św. o g. 18:30 w kościele.
  2. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da zosta­nie odpra­wio­na na cmen­ta­rzu para­fial­nym Msza św. o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian (w poprzed­nich latach była o g. 14:00). Po mszy św. pro­ce­sja z modli­twą za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W koście­le w tym dniu msze św. odpra­wia­ne będą według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: rano o g. 7:00, 8:30 i 10:00 i po połu­dniu o g. 16:00 i 18:00. Nie będzie mszy św. o g. 11:30 i 13:00 oraz o 11:15 w koście­le dolnym.
  3. W wigi­lię Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych czy­li 31 paź­dzier­ni­ka orga­ni­zu­je­my Bal Wszyst­kich Świę­tych, na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci z rodzi­ca­mi i mło­dzież. Pro­si­my o zapi­sy­wa­nie się na bal u ks. Mar­ci­na, aby moż­na go było odpo­wied­nio przygotować.
  4. Przy­po­mi­na­my, że od ubie­głe­go ponie­dział­ku przyj­mu­je­my inten­cje mszal­ne na nowy rok kalendarzowy.
  5. Legion Maryi orga­ni­zu­je 12 listo­pa­da piel­grzym­kę do Toru­nia. Pro­gram obej­mu­je nawie­dze­nie nowe­go sank­tu­arium NMP Gwiaz­dy Nowej Ewan­ge­li­za­cji (Msza św. i zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem), następ­nie nawie­dze­nie sank­tu­arium MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy i bazy­li­ki kate­dral­nej. Zapla­no­wa­ny jest też spa­cer po Sta­rów­ce Toru­nia. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.
  1. Dzi­siaj po mszy św. o g. 18:00 spo­tka­nie dla gru­py koń­czą­cej przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierzmowania.
  1. W pią­tek przy­pa­da świę­to św. Apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy Tade­usza. O g. 8:00 msza św. w inten­cji rychłej beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go kard. Ste­fa­na Wyszyńskiego
  1. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Józef Nowak l. 81, Wło­dzi­mierz Bagiń­ski l. 61