XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Przy­po­mi­na­my, że na wypo­min­ki za zmar­łych moż­na zgła­szać swo­ich bli­skich zmar­łych w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub w zakry­stii. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych będzie­my odpra­wiać msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Z tą mszą świę­tą za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach połą­czo­ne będzie odczy­ty­wa­nie imion i nazwisk zmar­łych od g. 18:00 do 18:30. W związ­ku z tym nie będzie już odczy­ty­wa­nia wypo­min­ków w nie­dzie­le. Nato­miast wypo­min­ki jed­no­ra­zo­we odczy­ty­wać będzie­my 1 listo­pa­da w cza­sie pro­ce­sji na cmen­ta­rzu lub 2 listo­pa­da w Dzień Zadusz­ny w cza­sie pro­ce­sji po mszy św. o g. 18:30.
  2. W tym roku pla­nu­je­my prze­su­nię­cie godzi­ny mszy św. odpra­wia­nej 1 listo­pa­da na cmen­ta­rzu para­fial­nym w Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych z g. 14:00 na 12:00. Po mszy św. pro­ce­sja z modli­twą za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach
  3. W wigi­lię Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych czy­li 31 paź­dzier­ni­ka orga­ni­zu­je­my Bal Wszyst­kich Świę­tych (zamiast Hal­lo­we­en), na któ­ry zapra­sza­my dzie­ci z rodzi­ca­mi i mło­dzież. Moż­na wybrać jed­ne­go świę­te­go i przy­go­to­wać sobie przy­po­mi­na­ją­cy go strój. Uczest­ni­cy mogą przy­nieść rów­nież cia­sto na aga­pę. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Marcina.
  4. Przyj­mu­je­my zapi­sy na cykl kate­chez dla narze­czo­nych przy­go­to­wu­ją­cych do sakra­men­tu mał­żeń­stwa, któ­re roz­pocz­ną się 17 paź­dzier­ni­ka i będą odby­wać się w każ­dy ponie­dzia­łek o g. 19:30.
  5. Od ponie­dział­ku przyj­mu­je­my też inten­cje mszal­ne na nowy rok kalendarzowy.
  6. W przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my wszyst­kich czci­cie­li św. o. Pio na mszę św. o g. 16:00. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go moż­na zosta­wiać inten­cje, w któ­rych przez naj­bliż­szy mie­siąc gru­pa modlić się będzie za wsta­wien­nic­twem swo­je­go Patrona.
  7. W ponie­dzia­łek przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go Antio­cheń­skie­go. We wto­rek – świę­to św. Łuka­sza, w śro­dę, 19 paź­dzier­ni­ka 32. rocz­ni­ca męczeń­skiej śmier­ci bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki — głów­ne uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z tą rocz­ni­cą odbę­dą się w sank­tu­arium Bło­go­sła­wio­ne­go Księ­dza Jerze­go Popie­łusz­ki na Żoli­bo­rzu. O godz. 18.00 zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta, poprze­dzo­na czu­wa­niem przy reli­kwiach ks. Jerze­go. Pro­śmy Boga o rychłą kano­ni­za­cję bł. ks. Jerze­go. W czwar­tek wspo­mnie­nie św. Jana Kan­te­go, w pią­tek bł. Jaku­ba Strze­mię, a w sobo­tę, 22 paź­dzier­ni­ka wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II.