XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.10.2016

  1. Dzi­siaj prze­ży­wa­my wspo­mnie­nie rocz­ni­cy kon­se­kra­cji nasze­go kościo­ła, któ­ry zbu­do­wa­ny wysił­kiem Para­fian został kon­se­kro­wa­ny 29 lat temu. Pole­caj­my modli­twie wszyst­kich, któ­rzy przy­czy­ni­li się do jego budo­wy, wie­lu Para­fian jesz­cze żyje pośród nas. Kościół był budo­wa­ny w trud­nych cza­sach, nie było dobrych mate­ria­łów budow­la­nych, zasto­so­wa­no to co uda­ło się zdo­być. Obec­nie widzi­my, że stan naszej świą­ty­ni wyma­ga od nas na nowo tro­ski i zaan­ga­żo­wa­nia w jej napra­wę. Przy tej oka­zji przy­po­mi­na­my, że roz­po­czę­li­śmy wstęp­ne kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne doty­czą­ce fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła. Jest to zada­nie histo­rycz­ne i odpo­wie­dzial­ne. Pra­ce z tym zwią­za­ne będą mia­ły odzwier­cie­dle­nie przez poko­le­nia. Pro­wa­dze­nie tych kon­sul­ta­cji nie­sie za sobą kosz­ty. Bar­dzo pro­si­my o wspar­cie modli­tew­ne i finansowe.
  2. Na wypo­min­ki za zmar­łych moż­na zgła­szać swo­ich bli­skich zmar­łych w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub w zakry­stii. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych będzie­my odpra­wiać msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą będzie­my odczy­ty­wać imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W związ­ku z tym nie będzie już wypo­min­ków w nie­dzie­le. Za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach jed­no­ra­zo­wych będzie­my się modlić 1 listo­pa­da w cza­sie pro­ce­sji na cmen­ta­rzu lub 2 listo­pa­da w Dzień Zadusz­ny w cza­sie pro­ce­sji w koście­le po mszy św. o g. 18:30, któ­rą rów­nież odpra­wi­my za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.
  3. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da zosta­nie odpra­wio­na na cmen­ta­rzu para­fial­nym Msza św. o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian (w poprzed­nich latach była o g. 14:00). Po mszy św. pro­ce­sja z modli­twą za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W koście­le w tym dniu msze św. odpra­wia­ne będą według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: rano o g. 7:00, 8:30 i 10:00 i po połu­dniu o g. 16:00 i 18:00. Nie będzie mszy św. o g. 11:30 i 13:00 oraz o 11:15 w koście­le dolnym.
  4. W wigi­lię Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych czy­li 31 paź­dzier­ni­ka orga­ni­zu­je­my Bal Wszyst­kich Świę­tych, na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci z rodzi­ca­mi. Moż­na jesz­cze zapi­sać się na bal u ks. Rober­to i ks. Marcina.
  5. Legion Maryi orga­ni­zu­je 12 listo­pa­da piel­grzym­kę do Toru­nia. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.
  1. W pią­tek przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i moż­li­wość ado­ra­cji indy­wi­du­al­nej, spo­wiedź od g. 17:00 oraz pod­czas mszy świę­tych. O g. 15:00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. W tym dniu wie­czo­rem przy­bę­dzie do naszej para­fii J.E. Bp Michał Jano­cha, aby w cza­sie Mszy św. o g. 18:30 udzie­lić Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej para­fii. Pole­ca­my kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia modli­twie wszyst­kich Para­fian i ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w tej uroczystości.
  1. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Apo­lo­nia Borzu­chow­ska l. 85, Witold Jerzy Dąbrow­ski l. 61