XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.10.2022

  1. We wto­rek 1 listo­pa­da świę­tu­je­my Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, a w śro­dę 2 listo­pa­da Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W związ­ku z tym 1 listo­pa­da nie będzie mszy św. w koście­le o g. 11:30 i 13:00 oraz o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czyn­na. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmarłych.

  2. Za nawie­dze­nia cmen­ta­rza od 1 do 8 listo­pa­da moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce pod zwy­kły­mi warun­ka­mi. Są nimi: spo­wiedź sakra­men­tal­na, przy­ję­cie tego dnia Komu­nii świę­tej, odmó­wie­nie dowol­nej modli­twy w inten­cjach Ojca Świę­te­go, brak jakie­go­kol­wiek przy­wią­za­nia do grze­chu. Ponad­to, odpust zupeł­ny przy zacho­wa­niu tych samych warun­ków moż­na uzy­skać za nawie­dze­nie kościo­ła lub kapli­cy w uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny oraz odmó­wie­nie modli­twy “Ojcze nasz” i “Wie­rzę w Boga”.

  3. Dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi zapra­sza­my jutro 31 paź­dzier­ni­ka na Bal Wszyst­kich Świę­tych, któ­ry roz­pocz­nie się o g. 17:15 w koście­le dol­nym. Pod­czas balu prze­wi­dzia­ne są gry i zaba­wy dla dzie­ci oraz lote­ria z nagro­da­mi. W zakry­stii moż­na jesz­cze nabyć bile­ty wstępu. 

  4. Orga­ni­zu­je­my nabór do scho­li mło­dzie­żo­wej. Zapra­sza­my oso­by śpie­wa­ją­ce i gra­ją­ce na instru­men­tach. Zgło­sze­nia u ks. Paw­ła lub w zakrystii.

  5. W ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w dol­nym koście­le odby­wa się cykl kate­chez dla mło­dzie­ży i doro­słych. Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tej oka­zji do słu­cha­nia Sło­wa Bożego.

  6. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przez cały dzień. Spo­wiedź w cza­sie mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od 17 do 19. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Legion Maryi zapra­sza na g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju na świecie.

  7. W I sobo­tę mie­sią­ca – 5 listo­pa­da — o godz. 8:00 odpra­wio­na będzie Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Mary­ja z naszej parafii.

  8. Wraz z Fun­da­cją Cyry­la i Meto­de­go zapra­sza­my na warsz­ta­ty dla ojców tato.net. Warsz­ta­ty odbę­dą się w sobo­tę 19 listo­pa­da w godzi­nach 10:00 – 18:00. Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we u ks. Sła­wo­mi­ra. Zapi­sy przez stro­nę: tato.net

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wła­dy­sław Zuziak l. 93, Jerzy Jan Kul­tys l. 78, Hele­na Toma­szew­ska l. 92, Jan Guzow­ski l. 84, Bar­ba­ra Nowa­kow­ska l. 80 , Hie­ro­ni­ma Cwyl l. 85, Jerzy Mie­czy­sław Mali­now­ski l. 87, Zofia Słu­pek l. 88.