XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.11.2019

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Zapra­sza­my na g. 18:00 na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, do któ­rej opra­wę muzycz­ną i wybór tek­stów biblij­nych do roz­wa­ża­nia przy­go­to­wa­ła i popro­wa­dzi Wspól­no­ta Emmanuel.

  2. Spo­tka­nie Gru­py Różań­co­wej o g. 15:30 w sali nad zakrystią.

  3. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Jutro bar­dzo waż­na kate­che­za. War­to w niej uczest­ni­czyć nawet jeśli nie słu­cha­li­śmy poprzed­nich katechez.

  4. W ponie­dzia­łek 4 listo­pa­da wypo­min­ki o g. 18:00 i msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Wypo­min­ki za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

  5. W nie­dzie­lę 10 listo­pa­da, w przed­dzień Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści, zapra­sza­my o g. 18.00 na kon­cert patrio­tycz­ny w wyko­na­niu Chó­ru Wycho­wan­ków harc­mi­strza Wła­dy­sła­wa Sko­ra­czew­skie­go JUBILUS pod dyrek­cją Kry­sty­ny Stań­czak-Pały­gi, w ramach obcho­dów 101. rocz­ni­cy Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę. Kon­cert poprze­dzi o g. 17:00 msza św. w inten­cji Ojczy­zny z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz samo­rzą­do­wych. Zapra­sza­my do modli­twy w inten­cji Ojczyzny.

  6. Wer­bi­stow­skie Cen­trum Migran­ta, któ­re pro­wa­dzi w naszej Para­fii lek­cje języ­ka pol­skie­go dla Wiet­nam­czy­ków poszu­ku­je wolon­ta­riu­szy do pro­wa­dze­nia lek­cji. Nie jest potrzeb­ne spe­cjal­ne wykształ­ce­nie, jedy­nie tro­chę wol­ne­go cza­su i chę­ci. Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my w zakrystii.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ali­cja Hen­ry­ka Bro­ni­szew­ska l. 80; Bogu­mi­ła Ewa Jawo­rek l. 58; Jani­na Zofia Kozłow­ska l. 84