XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.11.2018

Wyłączone

Zapro­sze­nie, któ­re kie­ru­je do nas J.E. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz:

Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! Zapra­szam Was w nie­dzie­lę, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. O g. 9.00, w obec­no­ści naj­wyż­szych władz pań­stwo­wych, zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta, pod­czas któ­rej będzie­my dzię­ko­wać Opatrz­no­ści Bożej za wol­ną i nie­pod­le­głą Ojczy­znę oraz zawie­rzać Bogu losy Pol­ski i całe­go naro­du. O g. 17.00 odbę­dzie się oko­licz­no­ścio­wy kon­cert, a po nim wspól­ne śpie­wa­nie pie­śni reli­gij­nych i patrio­tycz­nych. Świę­to­wa­nie zakoń­czy odmó­wie­nie Aktu Dzięk­czy­nie­nia Pol­ski za dar wol­no­ści. Pod­nio­sły cha­rak­ter tych uro­czy­sto­ści pod­kre­śli tak­że histo­rycz­na Świe­ca Nie­pod­le­gło­ści, zapa­lo­na tego dnia w Świą­ty­ni oraz jej minia­tu­ra zapa­lo­na w naszych domach o godz. 19.18 na pamiąt­kę roku odro­dze­nia Pol­ski po 123 latach nie­wo­li. Wszyst­kim udzie­lam paster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa, jed­no­cze­śnie pro­sząc o nie­ustan­ną modli­twę w inten­cji Ojczyzny.

† Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski

Mamy kil­ka zapro­szeń na mszę św. i kon­cert w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej 11 listo­pa­da. Są do ode­bra­nia w zakry­stii. W naszym koście­le msza św. w inten­cji Ojczy­zny zosta­nie odpra­wio­na w dniu Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści o g. 19:00.

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Spo­tka­nie Gru­py Różań­co­wej o g. 16:30 w sali nad zakry­stią. O g. 18:00 nabo­żeń­stwo eucharystyczne.

  2. W ponie­dzia­łek 5 listo­pa­da msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy. Moż­na jesz­cze skła­dać inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych. W ich inten­cji odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

  3. W śro­dę 7 listo­pa­da spo­tka­nie Rady Kate­che­tycz­nej o g. 19:15.

  4. W pią­tek 9 listo­pa­da ks. Gia­co­mo Calo­re zapra­sza na kolej­ne spo­tka­nie z cyklu: „to wła­śnie zwy­cię­ży­ło świat: nasza wia­ra”. Zapra­sza­my doro­słych i mło­dzież na g. 19:30 do bocz­nej kaplicy.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marek Piotr Prus l. 55 i Zofia Lijew­ska l. 58.