XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.11.2018

List Papie­ża Fran­cisz­ka do Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski na Świę­to Niepodległości:

„Sto lat temu, w dniu 11 listo­pa­da, Pol­ska odzy­ska­ła nie­pod­le­głość. Wraz z zakoń­cze­niem I woj­ny świa­to­wej zamknął się okres domi­na­cji rosyj­skiej, pru­skiej i austriac­kiej nad naro­dem, któ­ry przed roz­bio­ra­mi współ­two­rzył histo­rię chrze­ści­jań­skiej Euro­py, wno­sząc całe bogac­two wła­snej, szla­chet­nej kul­tu­ry i ducho­wo­ści. Odzy­ska­nie suwe­ren­no­ści było oku­pio­ne poświę­ce­niem wie­lu synów Pol­ski, któ­rzy goto­wi byli poświę­cić swą wol­ność oso­bi­stą, swo­je dobra, a nawet życie, na rzecz utra­co­nej Ojczy­zny. Dąże­nie do wol­no­ści „opie­ra­li na nadziei, pły­ną­cej z głę­bo­kiej wia­ry w pomoc Boga, któ­ry jest Panem dzie­jów ludzi i naro­dów. Ta wia­ra była opar­ciem rów­nież wte­dy, gdy po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści trze­ba było szu­kać jed­no­ści pomi­mo róż­nic, aby wspól­ny­mi siła­mi odbu­do­wy­wać kraj i bro­nić jego gra­nic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).

Wraz z Kościo­łem w Pol­sce i wszyst­ki­mi Pola­ka­mi dzię­ku­ję Bogu za to, że wspie­rał swo­ją łaską i mocą kolej­ne poko­le­nia, i spra­wił, że przed stu laty speł­ni­ła się ich nadzie­ja na wol­ność i nie utra­ci­li jej, mimo kolej­nych, bole­snych doświad­czeń dzie­jo­wych, zwią­za­nych z II woj­ną świa­to­wą, nazi­stow­ską oku­pa­cją komu­ni­stycz­nym reżi­mem. Podej­mu­jąc modli­twę św. Jana Paw­ła II, szcze­gól­ne­go świad­ka tego stu­le­cia, pro­szę Boga o łaskę wia­ry, nadziei i miło­ści dla wszyst­kich Pola­ków, aby w jed­no­ści i poko­ju dobrze korzy­sta­li z tak cen­ne­go daru wol­no­ści. Niech opie­ka Maryi, Jasno­gór­skiej Kró­lo­wej Pol­ski, zawsze towa­rzy­szy Waszej Ojczyź­nie i wszyst­kim Pola­kom! Niech Boża Opatrz­ność darzy naród pol­ski poko­jem i pomyśl­no­ścią teraz i w przy­szło­ści! Boże bło­go­sła­wień­stwo niech zawsze będzie z Wami!” — + Fran­ci­szek

  1. Obcho­dząc 100 rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści dzię­kuj­my Bożej Opatrz­no­ści za wol­ną Pol­skę i pro­śmy dla niej o pomyśl­ną przyszłość.

  2. Naszą małą ojczy­zną jest nasza Para­fia. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca wspie­ra­ją swo­imi ofia­ra­mi skła­da­ny­mi na tacę Para­fial­ny Fun­dusz Remon­to­wy. Na mia­rę tych moż­li­wo­ści eko­no­micz­nych kon­ty­nu­uje­my remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii, przy­go­to­wy­wa­ny jest też pro­jekt kon­cep­cyj­ny remon­tu kościo­ła. Pro­si­my wszyst­kich Para­fian o wspar­cie modli­tew­ne i mate­rial­ne tych prac.

  3. Legion Maryi orga­ni­zu­je 24 listo­pa­da piel­grzym­kę do Cen­trum Modli­twy o Pokój w Nie­po­ka­la­no­wie. W pro­gra­mie: Msza św., ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, nawie­dze­nie kapli­cy i muzeum św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be. Inten­cją piel­grzym­ki jest dzięk­czy­nie­nie w 100- lecie odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę i proś­ba o pokój w Pol­sce i na świe­cie. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

  4. Skle­pik para­fial­ny – zapra­sza do naby­wa­nia kalen­da­rzy na rok 2019; pro­wa­dzi też zapi­sy na pre­nu­me­ra­tę mie­sięcz­ni­ka Ore­mus na rok 2019.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Anna Kry­sty­na Gołę­biew­ska l. 63, Marian­na Lesiak l. 96