XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA —  06.11.2016

Wyłączone
  1. Chce­my podzie­lić się rado­ścią z racji dwóch wyda­rzeń, któ­re mia­ły miej­sce w ubie­głym tygo­dniu. Pierw­szym był Bal Wszyst­kich Świę­tych w wigi­lię uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych, któ­ry zgro­ma­dził nad­spo­dzie­wa­nie wie­lu wspa­nia­łych uczest­ni­ków: dzie­ci, rodzi­ców i opie­ku­nów, prze­bra­nych za roz­ma­ite posta­cie z histo­rii Kościo­ła. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w przy­go­to­wa­nie tego balu za wspa­nia­łą zaba­wę i moż­li­wość rado­sne­go prze­ży­wa­nia tego waż­ne­go świę­ta. Dru­gim wyda­rze­niem był Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia, któ­ry 40 mło­dych osób z naszej para­fii przy­ję­ło w ubie­gły pią­tek z rąk J.E. ks. bisku­pa Micha­ła Jano­chy. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za dary Ducha Świę­te­go, któ­ry­mi napeł­nił ser­ca naszej mło­dzie­ży. Dzię­ku­je­my wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w pra­cę kate­che­tycz­ną z mło­dzie­żą i przy­go­to­wa­nie litur­gii sakramentu.
  2. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej para­fii. Za tydzień w II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na będzie na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przy tej oka­zji przy­po­mi­na­my, że trwa remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii, roz­po­czę­li­śmy też wstęp­ne kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne doty­czą­ce fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła. Bar­dzo pro­si­my o wspar­cie modli­tew­ne i finan­so­we tych prac. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca wie­czo­rem nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne o g 17:00.
  3. Jutro o g. 18:00 wypo­min­ki, a o g. 18:30 Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach.  Moż­na jesz­cze zgła­szać swo­ich bli­skich zmar­łych na wypo­min­ki w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub w zakry­stii. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach będzie­my odpra­wiać msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą będzie­my odczy­ty­wać zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W związ­ku z tym nie będzie już wypo­min­ków w niedziele.
  4. W pią­tek 11 listo­pa­da w dniu Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści Msze św. o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 18:30. Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski udzie­la dys­pen­sy od postu, moż­na spo­ży­wać pokar­my mię­sne. Msza św. za Ojczy­znę o g. 10:00. Po Mszy św. oko­ło g. 11:00 zapra­sza­my na kon­cert patrio­tycz­ny w wyko­na­niu zespo­łu Gold Brass Trio orga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wy. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie przy wyj­ściu z kościo­ła. W tym dniu zosta­nie odda­na  do użyt­ku Świą­ty­nia Opatrz­no­ści Bożej w Wilanowie.
  5. Zmie­ni­li­śmy prze­zna­cze­nie pusz­ki umiesz­czo­nej z lewym fila­rze tyl­nej czę­ści kościo­ła. Ofia­ry skła­da­ne do tej pusz­ki prze­zna­czo­ne będą na kwia­ty do kościoła.
  6. 5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Bole­sław Żół­koś l. 88, Gra­ży­na Nowa­kow­ska l. 54, Józef Jakac­ki l. 100, Jerzy Kochan l. 65