XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.11.2022

Wyłączone
  1. Zapra­sza­my dzi­siaj na Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w sali nad zakrystią.

  2. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza świę­ta w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych moż­na jesz­cze zgła­szać w zakry­stii i kan­ce­la­rii parafialnej.

  3. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy zor­ga­ni­zo­wa­li uro­czy­sto­ści na cmen­ta­rzu para­fial­nym w dniu Wszyst­kich Świę­tych oraz dla dzie­ci Bal Wszyst­kich Świę­tych w wigi­lię uroczystości.

  4. W ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 odby­wa się cykl kate­chez dla mło­dzie­ży i doro­słych. Jutro bar­dzo waż­na kate­che­za, któ­rej cen­trum będzie gło­sze­nie keryg­ma­tu. Papież Fran­ci­szek wyja­śnia­jąc czym jest keryg­mat napi­sał: „Jest ogniem Ducha udzielającego się pod posta­cią języków i spra­wia­ją­ce­go, że wie­rzy­my w Jezu­sa Chry­stu­sa, który przez swą śmierć i zmar­twych­wsta­nie obja­wia nam i komu­ni­ku­je nieskończone miło­sier­dzie Ojca. W ustach kate­che­ty nie­ustan­nie roz­brzmie­wa pierw­sze orę­dzie: «Jezus Chry­stus cię kocha, dał swo­je życie, aby cię zba­wić, a teraz jest żywy u twe­go boku codzien­nie, aby cię oświecić, umoc­nić i wyzwo­lić»”. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by jutro słu­chać keryg­ma­tu: począ­tek o g. 19:45 w dol­nym kościele.

  5. W pią­tek 11 listo­pa­da z racji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści msza św. w inten­cji Ojczy­zny o g. 18:30. Pozo­sta­łe msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Mamy kil­ka zapro­szeń do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na mszę św. o g. 10:00 z udzia­łem władz pań­stwo­wych oraz na kon­cert „Requ­iem dla świa­ta” o g. 17:00. Zapro­sze­nia są do ode­bra­nia w zakry­stii. W tym dniu dzię­ki udzie­lo­nej dys­pen­sie nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. W sobo­tę 12 listo­pa­da o godz. 14.45 roz­pocz­nie się uro­czy­stość zło­że­nia w Mau­zo­leum w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej docze­snych szcząt­ków trzech Pre­zy­den­tów RP na uchodźc­twie: Wła­dy­sła­wa Racz­kie­wi­cza, Augu­sta Zale­skie­go i Sta­ni­sła­wa Ostrow­skie­go. O godz. 16.30 zabrzmią dzwo­ny wszyst­kich war­szaw­skich kościołów.

  6. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczyzny.

  7. Wraz z Fun­da­cją Cyry­la i Meto­de­go zapra­sza­my na warsz­ta­ty dla ojców tato.net. Warsz­ta­ty odbę­dą się w sobo­tę 19 listo­pa­da w godzi­nach 10:00 – 18:00. Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we u ks. Sła­wo­mi­ra. Zapi­sy przez stro­nę: tato.net

  8. Kościół Domo­wy orga­ni­zu­je 25 listo­pa­da Rand­kę mał­żeń­ską z Panem Bogiem, prze­zna­czo­ną dla par mał­żeń­skich, któ­re chcą odświe­żyć swo­ją rela­cję, spę­dzić czas tyl­ko we dwo­je, polep­szyć komu­ni­ka­cję i odkryć się na nowo. Spo­tka­nie odbę­dzie się w godzi­nach 18:00 – 21:00. Ist­nie­je moż­li­wość zaopie­ko­wa­nia się dzieć­mi. Zapi­sy u ks. Sławomira.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ryszard Michal­ski l. 92, Elż­bie­ta Jani­na Afel­to­wicz l. 79, Jani­na Woź­niak l. 91, Elż­bie­ta Gala­sie­wicz l. 62, Ire­na Sta­ni­sła­wa Perek l. 62