XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.11.2022

  1. Dzi­siaj obcho­dzi­my VI Świa­to­wy Dzień Ubo­gich pod hasłem „Chry­stus dla was stał się ubo­gim” (por. 2 Kor 8, 9). Jest to jed­no­cze­śnie Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym poświę­co­ny Ukra­inie. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją ofia­ry na pomoc dla Ukra­iny orga­ni­zo­wa­ną przez Fun­da­cję Pomoc Kościo­ło­wi w Potrzebie. 

  2. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za skła­da­ne ofia­ry. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy, w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej trwa pro­ce­du­ra roz­pa­try­wa­nia nasze­go wnio­sku na dofi­nan­so­wa­nie kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła. Nie­ste­ty, nie ma moż­li­wo­ści rewa­lo­ry­za­cji kwo­ty dota­cji prze­wi­dzia­nej w zło­żo­nym w 2019 roku wnio­sku, mimo wzro­stu cen. Ozna­cza to dla nas, że w przy­pad­ku przy­zna­nia dota­cji będzie­my musie­li zre­ali­zo­wać cały pro­jekt w ramach tam­tej kwo­ty, a bra­ku­ją­ce środ­ki uzu­peł­nić z pie­nię­dzy uzbie­ra­nych przez Para­fię. Prze­pro­wa­dza­my kon­sul­ta­cje z Fun­du­szem, m.in. odno­śnie moż­li­wo­ści wpro­wa­dze­nia zmian w zakre­sie prze­wi­dzia­nych w pro­jek­cie prac. Pro­si­my o modli­tew­ne wspar­cie w cza­sie podej­mo­wa­nia tych trud­nych decy­zji. Infor­mu­je­my też, że nadal roz­li­cza­my wyko­na­ne już pra­ce w doty­czą­ce remon­tu kan­ce­la­rii para­fial­nej. Dzię­ku­je­my za wszel­kie wspar­cie.

  3. W ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 odby­wa się cykl kate­chez dla mło­dzie­ży i doro­słych. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu, moż­na zapra­szać rów­nież tych, któ­rzy odda­li­li się od Kościo­ła lub prze­ży­wa­ją kry­zys swo­jej wiary.

  4. Legion Maryi pro­wa­dzi w każ­dy pią­tek o g. 15:00 Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny, poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  5. Wraz z Fun­da­cją Cyry­la i Meto­de­go zapra­sza­my na warsz­ta­ty dla ojców tato.net. Warsz­ta­ty odbę­dą się w sobo­tę 19 listo­pa­da w godzi­nach 10:00 – 18:00. Zapi­sy u ks. Sła­wo­mi­ra i przez stro­nę: tato.net tyl­ko do śro­dy włącznie.

  6. Rów­nież tyl­ko do śro­dy włącz­nie moż­na jesz­cze zapi­sać się na Rand­kę mał­żeń­ską z Panem Bogiem, któ­rą orga­ni­zu­je 25 listo­pa­da Kościół Domo­wy. Spo­tka­nie odbę­dzie się w godzi­nach 18:00 – 21:00, dedy­ko­wa­ne jest parom mał­żeń­skim, któ­re chcą odświe­żyć swo­ją rela­cję, spę­dzić czas tyl­ko we dwo­je, polep­szyć komu­ni­ka­cję i odkryć się na nowo. Ist­nie­je moż­li­wość zaopie­ko­wa­nia się dziećmi. 

  7. W sobo­tę 19 listo­pa­da w przeded­niu nie­dzie­li Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta, mło­dzi z Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej spo­tka­ją się w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, by w łącz­no­ści z papie­żem Fran­cisz­kiem prze­ży­wać 37. Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży w die­ce­zjach. Na spo­tka­nie są zapro­sze­ni wszy­scy mło­dzi, zwłasz­cza for­mu­ją­cy się we wspól­no­tach para­fial­nych. Infor­ma­cje u ks. Sławka.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Danu­ta Wiel­go-Kamiń­ska l. 72