XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.11.2021

Wyłączone
  1. Dzi­siaj przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki z Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas prze­pro­wa­dza­ją zbiór­kę na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne naszej para­fii. Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofiary.

  2. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w Sali nad zakrystią.

  3. Przy­po­mi­na­my, że Sto­li­ca Apo­stol­ska wyda­ła dekret, w któ­rym ze wzglę­du na utrzy­mu­ją­cy się stan pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa podob­nie jak w ubie­głym roku prze­dłu­żo­no moż­li­wość uzy­ska­nia odpu­stu za zmar­łych z ośmiu dni na cały listo­pad. Według doku­men­tu “odwie­dze­nie cmen­ta­rza, rów­nież ducho­wo, i modli­twę za zmar­łych moż­na prze­nieść na inne dni tego same­go mie­sią­ca aż do jego koń­ca”. Moż­na jesz­cze zama­wiać inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych w zakry­stii lub kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Moż­na też zama­wiać inten­cje mszal­ne na przy­szły rok.

  4. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca zapra­sza­my na Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18.

  5. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczyzny.

  6. W czwar­tek 11 listo­pa­da z racji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści msza św. w inten­cji Ojczy­zny o g. 18:30. Pozo­sta­łe msze świę­te według porząd­ku powszedniego.