XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.11.2021

  1. Dzi­siaj obcho­dzi­my V Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Orę­dzie Papie­ża Fran­cisz­ka jest dostęp­ne na para­fial­nej stro­nie inter­ne­to­wej. Jest to jed­no­cze­śnie XIII Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze z Legio­nu Maryi prze­pro­wa­dza­ją zbiór­kę w ramach akcji cha­ry­ta­tyw­nej „Soli­dar­ni z Liba­nem”, orga­ni­zo­wa­nej przez Papie­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Pomoc Kościo­ło­wi w Potrze­bie. Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofiary.

  2. Odpo­wia­da­jąc na apel prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski kard. Kazi­mierz Nycz zde­cy­do­wał, aby w kościo­łach naszej archi­die­ce­zji w nie­dzie­lę 21 listo­pa­da prze­pro­wa­dzić zbiór­kę do puszek na finan­so­wa­nie dzieł pomo­co­wych w cza­sie kry­zy­su migra­cyj­ne­go.

  3. Przy­po­mi­na­my, że Sto­li­ca Apo­stol­ska wyda­ła dekret, w któ­rym ze wzglę­du na utrzy­mu­ją­cy się stan pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa prze­dłu­żo­no moż­li­wość uzy­ska­nia odpu­stu za zmar­łych z ośmiu dni na cały listo­pad. Moż­na też jesz­cze zama­wiać inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych w zakry­stii lub kan­ce­la­rii parafialnej.

  4. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii. Trwa­ją pra­ce remon­to­we na zaple­czu kościo­ła przy­go­to­wu­ją­ce pomiesz­cze­nia dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej. Wsta­wio­ne zosta­ły już nowe okna i drzwi, wyla­ne zosta­ły pod­ło­gi, poło­żo­no insta­la­cje grzew­cze, wod­no-kana­li­za­cyj­ne, elek­trycz­ne i tele­in­for­ma­tycz­ne, docie­plo­na i poma­lo­wa­na zosta­ła ele­wa­cja. Obec­nie trwa­ją pra­ce tyn­kar­skie przy­go­to­wu­ją­ce pomiesz­cze­nia do fazy wykoń­cze­nio­wej. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją para­fię modli­twą i mate­rial­nie. Nadal pro­si­my o modli­twę w spra­wie przy­ję­cia nasze­go wnio­sku doty­czą­ce­go dofi­nan­so­wa­nia kom­plek­so­we­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła zło­żo­ne­go w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej we wrze­śniu 2019 roku. Wnio­sek prze­szedł pozy­tyw­nie wery­fi­ka­cję formalną.

  5. Jak infor­mo­wa­li­śmy roz­po­czę­ły się pra­ce XVI Syno­du Bisku­pów Kościo­ła Powszech­ne­go pod hasłem „Ku Kościo­ło­wi syno­dal­ne­mu: komu­nia, uczest­nic­two i misja”. Cykl dzie­się­ciu spo­tkań syno­dal­nych na pozio­mie die­ce­zjal­nym roz­po­czy­na się 23 listopada.Pierwsze spo­tka­nie kon­sul­ta­cyj­ne we wto­rek, 23 listo­pa­da o g. 18.00 w sali kon­fe­ren­cyj­nej Domu Arcy­bi­sku­pów War­szaw­skich przy ul. Mio­do­wej. Na stro­nie inter­ne­to­wej synod.mkw.pl zamiesz­cza­ne są aktu­al­nie infor­ma­cje z prze­bie­gu prac syno­dal­nych w naszej archi­die­ce­zji, doku­men­ty syno­dal­ne oraz inne mate­ria­ły dusz­pa­ster­skie doty­czą­ce synodu.

  6. Kon­sul­ta­cje syno­dal­ne w na pozio­mie naszej para­fii odbę­dą się w od 26 listo­pa­da do 6 grud­nia w ramach 10 spo­tkań syno­dal­nych. Tema­ty oraz pyta­nia szcze­gó­ło­we wraz z dniem i godzi­ną spo­tka­nia zamiesz­czo­ne są na para­fial­nej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na tabli­cy ogło­szeń. Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tema­ty­ką syno­du i wzię­cia udzia­łu w spo­tka­niach pane­lo­wych. Wszyst­kich para­fian, któ­rzy chcie­li­by wziąć udział w spo­tka­niach pro­si­my o wybra­nie jed­ne­go lub wię­cej spo­tkań i zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu w zakry­stii lub kan­ce­la­rii para­fial­nej do następ­nej nie­dzie­li 21 listo­pa­da, aby­śmy mogli lepiej przy­go­to­wać się logi­stycz­nie. Kard. Kazi­mierz Nycz zachę­ca­jąc do udzia­łu w Syno­dzie powie­dział, że dia­log syno­dal­ny nie zawsze musi pro­wa­dzić do kon­sen­su­su albo wycią­gnię­cia wspól­nych wnio­sków, ale „zbie­ra­my się po to, żeby zasta­no­wić się wspól­nie, wysłu­chać i poroz­ma­wiać, a tak­że dać wyraz naszej tro­ski o Kościół. Cho­dzi o to, żeby­śmy roz­ma­wia­li z wia­rą i tak szcze­rze, żeby usły­szeć głos Ducha Świętego”.

  7. W sobo­tę 20 listo­pa­da o g. 10:00 odbę­dzie się Die­ce­zjal­ny Dzień Mło­dzie­ży w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Pod­czas spo­tka­nia będzie mia­ło miej­sce słu­cha­nie świa­dectw, ado­ra­cja oraz msza św. pod prze­wod­nic­twem Kard. Kazi­mie­rza Nycza. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież naszej para­fii do udzia­łu w tym wyda­rze­niu. Dojazd we wła­snym zakresie.

  8. W tym tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wan­da Tere­sa Grzesz­czyk l. 84, Bar­ba­ra Ele­ono­ra Kana­bus l. 87, Jan Anu­siak l. 61.