XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.11.2018

  1. Dzi­siaj obcho­dzi­my II Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek wysto­so­wał na ten dzień Orę­dzie, któ­re jest dostęp­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Przy tej oka­zji zachę­ca­my do włą­cze­nia się w pra­cę Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas, któ­ry pro­wa­dzi dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną na tere­nie Para­fii. Potrze­by są duże, a zespół mały. Jak co roku będzie­my wspo­ma­gać dzie­ła Cari­tas kupu­jąc świe­ce na stół wigi­lij­ny, orga­ni­zu­jąc pacz­ki świą­tecz­ne i spo­tka­nia opłat­ko­we. W tego­rocz­nym Orę­dziu papież Fran­ci­szek napi­sał: czę­sto uwa­ża­my „że wystar­czy gest altru­izmu, aby być zado­wo­lo­nym, bez koniecz­no­ści bez­po­śred­nie­go zaan­ga­żo­wa­nia”. Jest to temat do nasze­go para­fial­ne­go rachun­ku sumie­nia. Dla­te­go jeśli ktoś czu­je powo­ła­nie do pra­cy na rzecz ubo­gich to ser­decz­nie pro­si­my o kontakt.

  2. Dzi­siaj o g. 18:00 spo­tka­nie for­ma­cyj­ne dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia w dol­nym kościele.

  3. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szy pią­tek 23 listo­pa­da na Róża­niec o g. 17:00 i na Mszę św. o g. 17:30.

  4. Legion Maryi orga­ni­zu­je 24 listo­pa­da piel­grzym­kę do Cen­trum Modli­twy o Pokój w Nie­po­ka­la­no­wie. W pro­gra­mie: Msza św., ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, nawie­dze­nie kapli­cy i muzeum św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be. Inten­cją piel­grzym­ki jest dzięk­czy­nie­nie w 100- lecie odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę i proś­ba o pokój w Pol­sce i na świe­cie. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

  5. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na naby­wać kalen­da­rze na rok 2019; skle­pik pro­wa­dzi też zapi­sy na pre­nu­me­ra­tę mie­sięcz­ni­ka Ore­mus na rok 2019.

  6. W naj­bliż­szy wto­rek przed połu­dniem kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czynna.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Gra­ży­na Tere­sa Jaro­szew­ska l. 65.