XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.11.2023

  1. Dzi­siaj obcho­dzi­my VII Świa­to­wy Dzień Ubo­gich pod hasłem „Nie odwra­caj twa­rzy od żad­ne­go bie­da­ka” (Tb 4, 7). Na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii moż­na zapo­znać się z oko­licz­no­ścio­wym orę­dziem papie­ża Franciszka.

  2. W sobo­tę 24 listo­pa­da Para­fial­ny Oddział Cari­tas zapra­sza na akcję „otwar­ta sza­fa”: gdzie moż­na będzie za dar­mo zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na też takie ubra­nia przy­nieść, szcze­gól­nie potrzeb­ne są koce i śpi­wo­ry dla osób bez­dom­nych. „Otwar­ta sza­fa” będzie czyn­na od g. 11:00 do 13:00 przy wej­ściu do dol­ne­go kościo­ła od ul. Hynka.

  3. Rów­nież w sobo­tę mło­dzi z Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej spo­tka­ją się w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, by w łącz­no­ści z papie­żem Fran­cisz­kiem prze­ży­wać 38. Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży w die­ce­zjach. Na spo­tka­nie są zapro­sze­ni wszy­scy mło­dzi, zwłasz­cza for­mu­ją­cy się we wspól­no­tach para­fial­nych. Infor­ma­cje u ks. Michała.

  4. Za tydzień Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakrystią.

  5. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 1.228.726,16 zł, z cze­go 80% sta­no­wi dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. Nasz wkład to 245.745, 23 zł., któ­ry musi­my uzbie­rać do koń­ca roku, bra­ku­je nam jesz­cze oko­ło 55% tej kwo­ty. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już wspar­li para­fię mate­rial­nie, zarów­no oso­bom indy­wi­du­al­nym, jak i gru­pom para­fial­nym. Pro­si­my o pomoc wszyst­kich para­fian w wypeł­nie­niu naszych zobo­wią­zań oraz o modli­twę w inten­cji pomyśl­ne­go prze­pro­wa­dze­nia prac remon­to­wych, gdyż koniecz­ność wyko­na­nia wszyst­kich robót od wrze­śnia do grud­nia jest bar­dzo dużym wyzwa­niem logistycznym.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w czwar­tek 23 listo­pa­da na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  7. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek o g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie, Izra­elu i na całym świecie

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Bar­ba­ra Sta­ni­sła­wa Nehy­ba l. 96