XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.11.2019

  1. Z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka prze­ży­wa­my dziś w Koście­le III Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją nasze para­fial­ne dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne, a zwłasz­cza dzię­ku­je­my za pra­cę wolon­ta­riu­szek zaan­ga­żo­wa­nych w Para­fial­nym Zespo­le Cari­tas. Para­fian, któ­rzy chcie­li­by włą­czyć się w pra­ce Zespo­łu pro­si­my o kon­takt z ks. Proboszczem.

  2. Otwar­cie na potrze­by dru­gie­go czło­wie­ka ma roz­ma­ite wymia­ry: mate­rial­ne i ducho­we. Semi­na­ria Misyj­ne Redem­to­ris Mater są odpo­wie­dzią na pra­gnie­nie zaspo­ko­je­nia głę­bo­kich potrzeb egzy­sten­cjal­nych czło­wie­ka. Semi­na­ria są miej­scem for­ma­cji przy­szłych pre­zbi­te­rów, goto­wych iść na cały świat gło­sić Ewan­ge­lię. Aby mogły funk­cjo­no­wać potrze­ba jest zapew­nić im byt mate­rial­ny. Ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii gości — ks. Toma­sza Trac­kie­go – ojca duchow­ne­go Semi­na­rium Redemp­to­ris Mater w Kijo­wie na Ukra­inie wraz z semi­na­rzy­stą Sta­ni­sła­wem, któ­rzy przy­je­cha­li do nas dzie­lić się swo­im doświad­cze­niem wia­ry i pro­sić o wspar­cie mate­rial­ne dla Semi­na­rium. Będzie­my to mogli uczy­nić przed kościo­łem po każ­dej mszy świętej.

  3. Zapra­sza­my doro­słych i mło­dzież na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Sło­wo Boże jest sku­tecz­ne i może zmie­niać ludz­kie życie. Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia tego cza­su cyklu katechetycznego.

  4. W śro­dę 20 listo­pa­da po mszy św. o g. 18:30 odbę­dzie się spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia i ich rodzi­ców.

  5. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza czci­cie­li Świę­te­go w sobo­tę – 23 listo­pa­da na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

  6. Mamy jesz­cze wol­ne inten­cje mszal­ne na listo­pad i gru­dzień. Moż­na je zama­wiać w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub w zakrystii.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Andrzej Zyg­munt Pie­chow­ski l. 87, Maria Hali­na Byko­wicz l. 85, Ire­na Tere­sa Bara­now­ska l. 76, Tade­usza Szaj­kow­ski l. 66, Jacek Edward Sta­ci­wa l. 63, Zdzi­sław Antos l. 88, Jani­na Bar­ba­ra Głów­ka l.87, Danu­ta Anna Baka­lar­ska l.82, Elż­bie­ta Jani­na Gwiaz­da l. 62