XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.11.2019

 1. Zapro­sze­nie Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza:

  Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! Zapra­szam Was w ponie­dzia­łek, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. O godz. 17.00 odbę­dzie się oko­licz­no­ścio­wy kon­cert Boże, coś Pol­skę, a po nim wspól­ne śpie­wa­nie pie­śni reli­gij­nych i patriotycznych.

  Świę­to­wa­nie zakoń­czy­my o godz. 19.18 zapa­le­niem Świe­cy Nie­pod­le­gło­ści w Świą­ty­ni i naszych domach oraz Mszą Świę­tą z uro­czy­stym odmó­wie­niem Aktu Dzięk­czy­nie­nia Pol­ski za dar wol­no­ści. Wszyst­kim udzie­lam paster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa, pro­sząc jed­no­cze­śnie o nie­ustan­ną modli­twę w inten­cji Ojczy­zny. † Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski

 2. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy wcze­śniej w naszym koście­le dzi­siaj wie­czo­rem, w przed­dzień Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści, zapra­sza­my o g. 18.00 na kon­cert patrio­tycz­ny w wyko­na­niu Chó­ru Wycho­wan­ków harc­mi­strza Wła­dy­sła­wa Sko­ra­czew­skie­go JUBILUS pod dyrek­cją Kry­sty­ny Stań­czak-Pały­gi, w ramach obcho­dów 101. rocz­ni­cy Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę. Kon­cert poprze­dzi o g. 17:00 msza św. w inten­cji Ojczy­zny z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz samo­rzą­do­wych. Zapra­sza­my do modli­twy w inten­cji Ojczyzny.

 3. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com za zło­żo­ne ofia­ry, jak rów­nież tym wszyst­kim, któ­rzy sys­te­ma­tycz­nie doko­nu­ją wpłat na ten cel bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki tym ofia­rom może­my dalej pro­wa­dzić pra­ce remon­to­we w budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wy­wać remont kościoła.

 4. Przed kościo­łem odby­wa się kwe­sta na Kościół w Suda­nie Połu­dnio­wym w ramach XI Dnia Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym.

 5. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. War­to zare­zer­wo­wać w tygo­dniu chwi­lę cza­su na słu­cha­nie Sło­wa Bożego.

 6. W tym mie­sią­cu 27 listo­pa­da obcho­dzi­my rocz­ni­cę obja­wień Mat­ki Bożej świę­tej Kata­rzy­nie Labo­uré i powie­rze­nia jej misji wybi­cia meda­li­ka. Apo­sto­lat Maryj­ny dzia­ła­ją­cy przy naszej para­fii będzie dzi­siaj po każ­dej mszy św. udzie­lać infor­ma­cji na temat obja­wień i roz­pro­wa­dzać Cudow­ny Meda­lik zachę­ca­jąc do zawie­rze­nia się za jego pośred­nic­twem Niepokalanej.

 7. Roz­po­czę­ły się przy­go­to­wa­nia die­ce­zjal­ne do Beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go. Od listo­pa­da do maja w każ­dym 28. dniu mie­sią­ca w Kate­drze św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie o g. 19:00 będzie mia­ła miej­sce Msza św. z pre­lek­cją poświę­co­ną Słu­dze Boże­mu i nawie­dze­niem Jego gro­bu. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem przy­go­to­wań, któ­ry został wywie­szo­ny w kruch­cie kościoła.

 8. Kan­ce­la­ria para­fial­na w dniu 11 listo­pa­da będzie nieczynna.