IV NIEDZIELA ADWENTU

Wyłączone

1.    W sobo­tę 19.12. ks. Dariusz Nogań­ski – wika­riusz naszej para­fii — obcho­dził imie­ni­ny. Z tej oka­zji otocz­my Go szcze­gól­ną modli­twą. Dzię­ku­je­my Księ­dzu Dariu­szo­wi za jego pra­cę w szko­le, w para­fii, z gru­pa­mi para­fial­ny­mi, zwłasz­cza za pra­cę ze służ­bą litur­gicz­ną i przy­go­to­wa­nie litur­gicz­ne uro­czy­sto­ści para­fial­nych oraz skła­da­my ser­decz­ne życze­nia: rado­ści, poko­ju, i wszel­kich łask Bożych potrzeb­nych do peł­nie­nia posłu­gi kapłańskiej.
2.     Dzi­siaj IV nie­dzie­la adwen­tu. Na wszyst­kich Mszach świę­tych księ­ża peł­nią posłu­gę w kon­fe­sjo­na­łach. Zachę­ca­my do spo­wie­dzi, aby nie odkła­dać jej na ostat­nią chwi­lę. Na nie­dziel­ne nie­szpo­ry tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na 17:30. Po Mszy św. wie­czor­nej o g. 18:00 mło­dzież przy­go­to­wu­ją­cą się do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my na opłatek.
3.    W tym tygo­dniu ostat­nie Msze św. rorat­nie o g. 6:30 ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Przed rora­ta­mi w kapli­cy jutrz­nia o g. 5:25.
4.    Moż­na zaopa­try­wać się w opłat­ki wigi­lij­ne w skle­pi­ku oraz przy wyj­ściu z kościoła.
5.    W czwar­tek Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Wie­czo­rem zasią­dzie­my do sto­łów wigi­lij­nych wraz z naj­bliż­szy­mi. Z tego powo­du nie będzie mszy świę­tych o g. 17:30 i 18:30. W Wigi­lię kan­ce­la­ria para­fial­na nie­czyn­na. O pół­no­cy Msza świę­ta zwa­na „Paster­ką” roz­pocz­nie Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia porzą­dek mszy świę­tych ule­ga zmia­nie: nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano ani Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w koście­le dol­nym. 26 grud­nia Świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Porzą­dek Mszy świę­tych nie­dziel­ny, nie będzie Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w koście­le dol­nym. Taca prze­zna­czo­na będzie na KUL.
6.    W Nie­dzie­lę Świę­tej Rodzi­ny 27.12 zapra­sza­my wszyst­kie mał­żeń­stwa, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15, 20, 25 i wię­cej lat mał­żeń­stwa na mszę św. o g. 13:00. Jubi­la­tów zapra­sza­my dzi­siaj po mszy św. do zakry­stii lub w dni powsze­dnie do kan­ce­la­rii w celu usta­le­nia szcze­gó­łów liturgii.
7.    Po świę­tach wzna­wia­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „Kolę­dą” w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w ponie­dzia­łek 28.12. – ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1a, 1b, 3, 5, 15 i 15a; we wto­rek 29.12. – ul. Żwir­ki i Wigu­ry 17, 17a, 19, 30, 34b oraz ul. 17 Stycz­nia 36 i 38; w śro­dę 30.12 – ul. 17 Stycz­nia 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 42, 44 i 46; a już w Nowym Roku w sobo­tę 02.01. – ul. Aksa­mit­na, Dzwon­ko­wa, Dział­ko­wa, Muni­cy­pal­na, Dale­szyc­ka, Minu­to­wa, Trzos, Per­lo­no­wa, Kolum­ba, Nie­du­ża, Obo­tryc­ka, Mine­ral­na, Ski­bic­ka oraz 17 Stycz­nia na odcin­ku od Rada­ro­wej do Al. Kra­kow­skiej. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. Jest to oka­zja do wza­jem­ne­go pozna­nia się i wspól­nej modli­twy. Kolę­dę roz­po­czy­na­my w dni powsze­dnie o  g. 16:30, w sobo­tę o 10:00
8.    Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wspar­cie udzie­lo­ne naszej para­fial­nej Cari­tas, dzię­ki cze­mu mogli­śmy przy­go­to­wać pacz­ki i zor­ga­ni­zo­wać wigi­lię dla bez­dom­nych i ubo­gich, w któ­rej uczest­ni­czy­ło oko­ło 70 osób.
9.    Pole­caj­my Bogu w modli­twie naszych para­fian zmar­łych w ubie­głym tygo­dniu: Euge­niu­sza Gila, l. 86, Hen­ry­ka Zabo­row­skie­go, l. 83 i Marian­nę Toma­szew­ską, lat. 90.