XVI NIEDZIELA ZWYKŁA  — 17.07.2016

Wyłączone
  1. SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO 

Zapro­sze­nie do udzia­łu w Świa­to­wych Dniach Młodzieży

Z rado­ścią ocze­ku­je­my na przy­jazd Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, któ­ry spo­tka się  z mło­dzie­żą całe­go świa­ta w Kra­ko­wie w ramach Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Do naszej archi­die­ce­zji przy­bę­dzie kil­ku­na­sto­ty­sięcz­na gru­pa mło­dzie­ży z róż­nych kra­jów, któ­rą pra­gnie­my przy­jąć w naszych para­fiach i rodzi­nach. Ich pobyt w archi­die­ce­zji jest przy­go­to­wa­niem do spo­tka­nia z papie­żem Fran­cisz­kiem, i tak­że spo­sob­no­ścią do pozna­nia bogac­twa wia­ry i kul­tu­ry nasze­go naro­du. Wyra­żam ogrom­ną wdzięcz­no­ści księ­żom, wła­dzom samo­rzą­do­wym, para­fiom, wolon­ta­riu­szom i wspól­no­tom, któ­re orga­ni­zu­ją pobyt mło­dzie­ży w naszej archi­die­ce­zji. Szcze­gól­nie sło­wo wdzięcz­no­ści kie­ru­ję do rodzin otwie­ra­ją­cych swo­je domy, aby przy­jąć mło­dzież z całe­go świa­ta. Cen­tral­nym powi­ta­niem mło­dzie­ży w War­sza­wie będzie spo­tka­nie i kon­cert na Pla­cu Pił­sud­skie­go w czwar­tek, 21 lip­ca o godz. 19.30, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez wła­dze samo­rzą­do­we m.st. War­sza­wy. Dru­gim waż­nym wyda­rze­niem będzie „War­szaw­skie Uwiel­bie­nie – Msza św. posła­nia mło­dych do Kra­ko­wa” przy Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Spo­tka­nie to roz­pocz­nie się sobo­tę, 23 lip­ca o godz. 15.00 Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia, a o godz. 18.00 odpra­wio­na zosta­nie uro­czy­sta Msza św., po zakoń­cze­niu któ­rej odbę­dzie się kon­cert uwiel­bie­nia. Zapra­szam wszyst­kich do udzia­łu w tych waż­nych wyda­rze­niach w War­sza­wie. Szcze­gól­nie zachę­cam mło­dzież, aby dała świa­dec­two wyzna­wa­nej wia­ry, uda­jąc się na spo­tka­nie papie­ża Fran­cisz­ka z mło­dzie­żą całe­go świa­ta w Kra­ko­wie. Na czas przy­go­to­wa­nia i zor­ga­ni­zo­wa­nia wszyst­kich wyda­rzeń wszyst­kim z ser­ca błogosławię.

† Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz, Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski

  1. Nasza para­fia rów­nież przy­go­to­wu­je się na przy­ję­cie mło­dych piel­grzy­mów z innych kra­jów. 29 lip­ca przy­bę­dzie do nas gru­pa 140 Hisz­pa­nów z regio­nu Mur­sja. Mło­dzież zosta­nie przez naszą para­fię pod­ję­ta obia­dem, póź­niej zor­ga­ni­zo­wa­ne będzie zwie­dza­nie War­sza­wy, a wie­czo­rem Eucha­ry­stia, na któ­rą zapro­sze­ni będą szcze­gól­nie oso­by, któ­re przyj­mu­ją mło­dzież w swo­ich domach. W następ­ną nie­dzie­lę 24 lip­ca przy­bę­dzie do nas gru­pa 45 Ekwa­dor­czy­ków, któ­rzy zosta­ną przy­ję­ci w domach człon­ków wspól­not Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej naszej para­fii. W przy­szłą nie­dzie­lę odpra­wią też w naszym koście­le Mszę św. mło­dzi ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, któ­rzy zamiesz­ka­ją w hote­lu znaj­du­ją­cym się opo­dal kościo­ła. Dzi­siaj przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry do puszek na posił­ki dla mło­dzie­ży, któ­ra będzie gościć w naszej parafii.
  2. Wła­dze Dziel­ni­cy Ocho­ta orga­ni­zu­ją 22 lip­ca w Par­ku Szczę­śli­wic­kim impre­zę ple­ne­ro­wą — Iskra Miło­sier­dzia, towa­rzy­szą­cą Świa­to­wym Dniom Mło­dzie­ży. Roz­pocz­nie się o g. 15:00 Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go oraz Mszą św. O g. 17:00 star­tu­je wspól­na zaba­wa, któ­rej cen­tral­nym punk­tem będzie „Pop-Ora­to­rium Miło­sie­dzie Boże” zespo­łu Lumen o g. 20:30. Rów­nież Wła­dze Dziel­ni­cy Wło­chy orga­ni­zu­ją 24 lip­ca na tere­nie Klu­bu Spor­to­we­go „Przy­szłość” przy ul. Ryb­nic­kiej 25 impre­zę ple­ne­ro­wą, na któ­rą zło­żą się m.in. kon­cer­ty zespo­łów Kle­zmer­si, Wino­bra­nie, Sza­fa Gra i Hali­ny Młyn­ko­wej. Począ­tek o g. 16:00, o 21:45 prze­wi­dzia­ny jest pokaz sztucz­nych ogni. Na obie impre­zy wstęp wol­ny. Szcze­gó­ło­wy pro­gram znaj­du­je się na plakatach.
  3. W następ­ną nie­dzie­lę po Mszach św. o g. 10:00 i 11:30 odbę­dzie się obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kie­row­ców i pojaz­dów mechanicznych.
  4. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Euge­niusz Rusz­czak l. 88, Ste­fa­nia Bren­del l. 82, Krzysz­tof Szad­kow­ski l. 66, Wacła­wa Don­de­ra l. 88

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARSZAWSKIEGO

W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE

Z ini­cja­ty­wy ludzi świec­kich zare­je­stro­wa­no w Sej­mie Spo­łecz­ny Komi­tet Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej Usta­wy o ogra­ni­cze­niu han­dlu w nie­dzie­le. Dzia­ła­nia Komi­te­tu popar­ły róż­ne pod­mio­ty życia spo­łecz­ne­go, związ­ki zawo­do­we oraz nie­któ­re orga­ni­za­cje bran­żo­we pra­co­daw­ców i pra­co­bior­ców. Jest tak­że popar­cie ze stro­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Postu­lo­wa­na w pro­jek­cie regu­la­cja praw­na bie­rze w obro­nę ponad milion osób, głów­nie kobiet, pra­cu­ją­cych zawo­do­wo w nie­dzie­le i dni świąteczne.

W związ­ku z tym zwra­cam się z proś­bą o wspar­cie dzia­łań Komi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej, zwłasz­cza w zbie­ra­niu pod­pi­sów pod pro­jek­tem Usta­wy, któ­ra przy­wra­ca nie­dzie­lę wol­ną od pra­cy zarob­ko­wej, by sta­ła się cza­sem odpo­czyn­ku i odro­dze­nia wię­zi rodzin­nych i spo­łecz­nych – dniem prze­zna­czo­nym dla Boga i dla rodziny.

Wszyst­kim, włą­cza­ją­cym się w to przed­się­wzię­cie oraz popie­ra­ją­cym je wła­snym pod­pi­sem, z ser­ca bło­go­sła­wię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz

Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski