Modlitwa Papieża Franciszka za rodziny i Synod Biskupów

Jezu, Mary­jo i Józe­fie
w Was kon­tem­plu­je­my
blask praw­dzi­wej miło­ści
do Was zwra­ca­my się z ufno­ścią

Świę­ta Rodzi­no z Naza­re­tu,
uczyń tak­że nasze rodzi­ny
śro­do­wi­ska­mi komu­nii i wie­czer­ni­ka­mi modli­twy,
auten­tycz­ny­mi szko­ła­mi Ewan­ge­lii
i mały­mi Kościo­ła­mi domo­wym

Świę­ta Rodzi­no z Naza­re­tu,
oby Synod Bisku­pów
mógł przy­wró­cić wszyst­kim świa­do­mość
sakral­ne­go i nie­na­ru­szal­ne­go cha­rak­te­ru rodzi­ny,
jej pięk­na w Bożym zamy­śle.

Jezu, Mary­jo, Józe­fie
Usłysz­cie, wysłu­chaj­cie nasze­go bła­ga­nia.

Amen.